تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آئین نامه بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آئین نامه بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آئین نامه بند ب تبصره 17 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ب تبصره 17 قانون بودجه سال 1393

وزارت دادگستری_معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه بند و تبصره 15 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند و تبصره 15 قانون بودجه سال 1393

وزارت جهاد کشاورزی_وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آئین نامه بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1393

وزارت آموزش و پرورش_وزارت ورزش و جوانان

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آئین نامه بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ج تبصره 12 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن

آئین نامه بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن

آئین نامه بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1393

وزارت امور اقتصادی و دارایی_معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه بند م  تبصره 3 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند م تبصره 3 قانون بودجه سال 1393

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برناه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آئین نامه بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 1393

وزارت نفت_وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393

اصلاحیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

قانون بودجه سال 1393 (doc)

قانون بودجه سال 1393 (doc)

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 149545 مورخ 17/9/1392 در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم(123) ‌‌قانون‌ اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ایران قانون بودجه سال1393کل‌کشور که به عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/12/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

 

پیوست شماره 4( اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب برنامه )

پیوست شماره 4( اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب برنامه )

قانون بودجه سال 3194 کل کشور

پیوست شماره چهار

اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برحسب برنامه و فعالیت

مصوب 1393/12/24

مجلس شورای اسلامی

پیوست شماره 3 ( بودجه شرکتهای دولتی و ... )

پیوست شماره 3 ( بودجه شرکتهای دولتی و ... )

قانون بودجه سال 3194 کل کشور

پیوست شماره سه

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

مصوب 1393/12/24

مجلس شورای اسلامی

پیوست شماره 2 ( درآمدها و واگذاری دارائیها )

پیوست شماره 2 ( درآمدها و واگذاری دارائیها )

قانون بودجه سال 3194 کل کشور

پیوست شماره دو

درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

مصوب 1393/12/24

مجلس شورای اسلامی

پیوست شماره 1 ( اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای )

پیوست شماره 1 ( اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای )

قانون بودجه سال 3194 کل کشور

پیوست شماره یک

اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

مصوب 1393/12/24

مجلس شورای اسلامی

« 1 2 3 4 ... 5 120 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics