دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک

خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک

1- پیش ثبت نام الکترونیک: نقطه شروع فرایند ثبت نام الکترونیک جهت دریافت شماره اقتصادی مرحله پیش ثبت نام می باشد. در این مرحله اطلاعات پایه ای از شما دریافت می شود. شماره تلفن همراه شما تایید شده و لازم است شما تاییدیه پستی مرتبط با کد پستی محل فعالیت را در سیستم بارگزاری نمایید. در نهایت پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.

مشمولین اجرای دستور ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

مشمولین اجرای دستور ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/80 که شامل:

الف) صاحبان مشاغل بند "الف" که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

راهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی

راهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی

تا زمانی که شما تمامی پیغام های قرمز رنگ را در پیش ثبت نام خود مرتفع ننمایید امکان رفتن به مرحله بعدی وجود ندارد. چنانچه تمامی موارد قرمز را برطرف نمایید کلید تایید نهایی اطلاعات را مشاهده خواهید نمود.

 

 

آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، منظور از قانون، قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک و اصلاحات بعدی آن و منظور از دیوان، دیوان محاسبات کشور و منظور از دستگاه‌ها، دستگاه‌های موضوع تبصره ماده(۲) قانون دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

وظایف جدید دیوان محاسبات در اصلاح جدید آئین نامه داخلی مجلس

وظایف جدید دیوان محاسبات در اصلاح جدید آئین نامه داخلی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مواد (۲۶) تا (۳۳) را بررسی و به شرح ذیل به تصویب رساندند:
۱- معاونت نظارت موظف است گزارش نماینده ناظر وکمیسیون را بررسی و نظرات خود را حسب مورد به رئیس مجلس، دستگاه مربوط، دیوان محاسبات، کمیسیون ذیربط و نماینده ناظر اعلام نماید.

شیوه نامه نحوه نگهداری، میکروفیلم، امحاء اسناد و مدارک مالی و تعرفه خدمات مربوطه

شیوه نامه نحوه نگهداری، میکروفیلم، امحاء اسناد و مدارک مالی و تعرفه خدمات مربوطه

1ـ ﻫﺪف  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺴﻬﯿﻞ در(39) اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاد  (40)و ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر و در راﺳـﺘﺎی    ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﻨﺎد ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی روز و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺎﻟﯽ  ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور

دستورالعمل تبصره ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور

ماده ۱ - به موجب این دستورالعمل و به منظور تسهیل و رفع تکرار ، عناوین ً صورتحسابهای مالی ، حسابهای درآمد و هزینه و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و گزارشاتی که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات تحویل و یا توسط دیوان تهیه می گردد و همچنین اسناد ومدارکی که حسب مورد قانونی و یا به تشخیص دیوان محاسبات تحویل آنها به دیوان مذکور مقرر شده یا بشود تحت عبارت ً اسناد و مدارک مالی ً خلاصه می شود.

قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور

قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۸) به قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱ الحاق می گردد :

قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون دیوان محاسبات کشور

قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون دیوان محاسبات کشور

ماده واحده – (ماده ۴۴) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱به شرح زیر اصلاح می گردد :

قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور

قانون اصلاح قانون دیوان محاسبات کشور

ماده واحده - به منظور تسریع در امر رسیدگی به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها و همچنین نظارت بر عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و رفع مشکلات و نیازهای فوری دیوان محاسبات کشور تا قبل از تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی قانون جدید و تشکیلات و مقررات استخدامی مربوط اجازه داده می شود که :

الف - دیوان محاسبات کشور حسابهای سال ۱۳۶۱ به بعد کلیه دستگاههای اجرایی را به جای انجام وظایف و تشریفات ممیزی اسناد و حسابهای سنوات قبل رسیدگی و یا حسابرسی نموده و نتایج مربوطه را جهت طرح در مجلس شورای اسلامی به اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات مجلس برساند.

قانون دیوان محاسبات کشور

قانون دیوان محاسبات کشور

فصل اول - هدف

ماده ۱ -هدف دیوان محاسبات کشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف-کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .

کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق در ترکیه بیشتر از ۵۰۰ بار به چاپ رسیده و توانسته است عنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ ترکیه را به دست آورد. این کتاب در ایران هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و تا به حال بیشتر از ۵۰ بار چاپ شده و توانسته است طرفداران زیادی پیدا کند.

 

دستوالعمل اصلاحی

دستوالعمل اصلاحی

 

 

پیرو دستور العمل شماره 200/96/503 مورخ 1396/02/17 و در راستای بند(ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1397 و جزء (2) بند ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جزء (3)، (4)، (5) و (13) بند (ب) دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد. 

صورتهای مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS ) برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2016

صورتهای مالی نمونه مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS ) برای سال مالی منتهی به 31 دسامبر 2016

 

تفسیر:
یک صورت مالی در مقابل دو صورت مالی استاندارد بینالمللی حسابداری 1 مجاز میداند واحدهای تجاری سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع را در یک صورت مالی یا در دو صورت مالی جداگانه اما به طور متوالی ارائه نمایند. نمایه شماره 1 ،سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع بر مبنای کارکرد هزینه ها را، در یک صورت مالی نمایش میدهد. نمایه شماره 2(صفحات بعدی)، سود یا زیان و سایر اقلام سود و زیان جامع بر مبنای ماهیت هزینه ها را، در دو صورت مالی جداگانه اما متوالی، نمایش میدهد. 

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با بین المللی از جنبه اندازه گیری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با بین المللی از جنبه اندازه گیری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین‌المللی تنها با تمرکز بر جنبه اندازه‌گیری تهیه و در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. موارد بااهمیت با رنگ سبز مشخص شده است. در هر صفحه خلاصه مقایسه استانداردها بیان شده و در صفحه بعدی به ترتیبِ ردیف مربوطه در صفحه قبل، شرح کامل بندهای مربوطه درج شده است. 

مطالب آموزشی مرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

مطالب آموزشی مرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

 

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 1 :پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای نخستین بار

دلایل انتشار این استاندارد: 1 -هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری، استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 1 را در 1 ژوئن 2003 منتشر کرد.

دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی

 

 

کمیسیون مقرارات موسسات اعتباری با هدف ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی در موسسات اعتباری و نیز ارتقاء شفافیت صورتهای مالی آنها، ...

نهادهای استاندارد گذار حسابداری و گزارشگری مالی

نهادهای استاندارد گذار حسابداری و گزارشگری مالی

شرکتهای سهامی عام:طبق قانون بورس اوراق بهادر 1934، کمیسیون اوراق بهادر و بورس(SEC) نهاد قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی برای شرکتهای سهامی عام آمریکا است.

نظر بنیاد IFRS درباره صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوه انعکاس سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه

نظر بنیاد IFRS درباره صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نحوه انعکاس سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ترازنامه

جناب آقای هانس هوگرورست:طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایـران، کلیـه شرکتهای بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بانکها و شرکتهای بیمه ملزم هستند صورتهای مالی خود رابرای دوره مالی که از اول فروردین سال 1395(بیستم مارس سال 2016)شروع میشـود ، بـر اسـاس اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تهیه کنند.

 

گذار به IFRS: کارنامه‌ی دوساله

گذار به IFRS: کارنامه‌ی دوساله

سازمان بورس و اوراق بهادار، دو سال پیش تر، گروهی از ناشران اوراق بهادار را، برای دوره های  و بعد از آن به ارائه ی صورت های مالی خود برمبنای استانداردهای 95 اسفند 29مالی منتهی به بین المللی گزارشگری مالی موظف ساخت. بدین ترتیب، اکنون دو سال است که برخی از ناشران عضو سازمان بورس، موظف به گزارشگری مالی برمبنای استانداردهای بین المللی هستد. 

« 1 2 3 4 ... 5 114 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics