دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

اگه نمی تونم همیشه خدا مال تو باشم

حداقل اجازه بده یه وقت هایی مال تو باشم

اگه نمی تونم گاهی وقت ها مال تو باشم

اقلا بذار هروقت که تو میخوای کنارت باشم

اگه نمی تونم دوست خوبت باشم

اقلا بذار دوست بدت باشم

اگه نمی تونم عشق اول وآخرت باشم

اقلا بذار باعث سرگرمی ات بشم

اما منو همین طوری ول نکن

بذار توی زندگی تو دست کم یه چیزی باشم

 

شل سیلور استاین

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics