دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

نوآموزی از پدر نیستروس، کشیش اعظم صومعه ی اسکتا پرسید: برای خشنودی خدا چه باید بکند؟ 

 

پدر نیستروس پاسخ داد: ابراهیم غریبان را پذیرفت، خدا خشنود بود.

الیاس از بیگانگان خوشش نمی آمد، خدا خشنود بود.

داود به آن چه کرد مغرور بود، خدا خشنود بود.

باجگیر رومی در برابر محراب از آن چه می کرد شرمنده بود، و خدا خشنود بود.

یحیی تعمید دهنده به بیابان رفت، و خدا خشنود بود.

یونس به شهر عظیم نینوا رفت و خدا خشنود بود.

از روح خودت بپرس که چه کار دوست دارد بکند. وقتی روحت با رویاهایت در توافق باشد، خدا خشنود است.

 

پائلو کوئلیو

 
 
|  تاریخ ثبت: 1395/02/03   | |  
  |
افشین نمیرانیان |   1395/04/06 08:11:42   |
0     0
خدا را در دور دستها، در انتهای افق و یا در اوج آسمانها جستجو مکن. نگاهی به اعماق وجودت بیانداز.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics