دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

 لیزرل( یا مدلیابی معادلات ساختاری) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی» است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.

LISREL مخفف linear structural relations است. به معنای ارتباطات ساختاری خطی است که برخی به غلط آن را مترادف مدل یابی معادلات ساختاری قلمداد کرده‌اند. مدل یابی معادلات ساختاری (Structural equation modeling: SEM) یکی از روشهای آنالیز کوورایانس است که با استفاده از نرم افزار لیزرل قابل محاسبه است. مدل معادلات ساختاری با عنوان مدل علمی و تحلیل ساختار کوواریانس نیز شناخته می‌شود. LISREL محدود به SEM نیست بلکه دامنه گسترده ای از کاربردها را برای تحلیل مدل های آماری گوناگون دارد که در میان آن ها می توان از مدل های خطی تعمیم یافته (GLM) و مدل های سلسله مراتبی و مدل بندی غیر خطی (مدل های رگرسیونی چند سطحی) نام برد.  نرم افزار لیزرل Lisrel مکمل نرم افزار اس پی اس اس است که در علوم انسانی و علوم اجتماعی استفاده می شود. این نرم افزار کارهای گرافیکی را بهتر از نرم افزار SPSS انجام می‌دهد
مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل نامیده شده است اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است(هومن 1384).
 لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل¬های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه¬گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس¬ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل-یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد(ویرا، 2011).
  از نظر آذر (1381) نیز یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این-گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی¬توان آن¬ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. «تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل¬یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختار داده‌های پیچیده و یکی از روش‌های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می‌دهد. از طریق این روش می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.

منبع : سایت ایران پژوهان-  سایت ریاضی سرا – پی سی دانلود 

 
 
صدیقه شکران |   1395/10/27 22:02:48   |
1     0
لیزرل( یا مدلیابی معادلات ساختاری) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی» است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
عاطفه صابر |   1395/10/28 13:09:13   |
0     0
یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این-گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی¬توان آن¬ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/28 14:24:09   |
0     0
لیزرل( یا مدلیابی معادلات ساختاری) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی» است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نفیسه شعله ور |   1395/10/28 14:25:08   |
0     0
لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل¬های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه¬گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس¬ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل-یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صغری شکران |   1395/10/28 22:57:14   |
0     0
«تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل¬یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختار داده‌های پیچیده و یکی از روش‌های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می‌دهد. از طریق این روش می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه |   1395/11/02 00:25:12   |
0     0
لیزرل( یا مدلیابی معادلات ساختاری) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی» است. LISREL مخفف linear structural relations است. به معنای ارتباطات ساختاری خطی است که برخی به غلط آن را مترادف مدل یابی معادلات ساختاری قلمداد کرده‌اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کاوری زاده |   1395/12/17 22:57:33   |
0     0
روش لیزرل ضمن آن­که ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل­هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روش­های تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدل­های اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدل­های برگشت­پذیر و برگشت­ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدل­های ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه­ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس­های برابری، ماتریس همبستگی­ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد(کلانتری، 1388).
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابراهیم منصوری |   1396/01/23 09:10:06   |
0     0
در طول چهل و پنج سال گذشته، مدل LISREL، روش ها و نرم افزار با مدل معادلات ساختاری (SEM) مترادف شده است. SEM اجازه می دهد تا محققان در علوم اجتماعی، علوم مدیریت، علوم رفتاری، علوم زیستی، علوم تربیتی و زمینه های دیگر به ارزیابی تجربی نظریه های خود بپردازند. این نظریه ها معمولا به عنوان مدل های نظری برای متغیرهای مشاهده شده و نهفته (غیر قابل مشاهده) فرموله شده است. اگر داده ها برای متغیرهای مشاهده شده از مدل نظری جمع آوری گردند، برنامه LISREL می تواند به تناسب مدل به داده ها مورد استفاده قرار بگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نعیمه پژوهش |   1396/03/28 13:23:56   |
0     0
موارد کاربرد روش لیزرل
روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدلهای اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدلهای ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس های، برابری ماتریس همبستگی ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا حاتمی |   1396/09/15 18:43:48   |
0     0
لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل¬های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه¬گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس¬ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل-یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محسن برزگری |   1396/10/02 16:14:44   |
0     0
از نظر آذر (1381) نیز یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این­گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی­توان آن­ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود. «تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل­یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل ساختار داده‌های پیچیده و یکی از روش‌های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می‌دهد. از طریق این روش می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.

موارد کاربرد روش لیزرل:

روش لیزرل ضمن آن­که ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل­هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روش­های تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدل­های اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدل­های برگشت­پذیر و برگشت­ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدل­های ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه­ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس­های برابری، ماتریس همبستگی­ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد(کلانتری، 1388).

نرم افزار لیزرل:

لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل­های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه­گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس­ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل­یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد(ویرا، 2011).
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمید زارعی |   1396/10/11 16:00:48   |
0     0
موارد کاربرد روش لیزرل:

روش لیزرل ضمن آن­که ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدل­هایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است. اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روش­های تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدل­های اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدل­های برگشت­پذیر و برگشت­ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدل­های ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه­ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس­های برابری، ماتریس همبستگی­ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد(کلانتری، 1388).
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی ویسی |   1396/11/03 22:49:54   |
0     0
لیزرل یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدل¬های معادلات ساختاری طراحی و از سوی "شرکت بین المللی نرم افزار علمی" به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه¬گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس¬ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل-یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد
لیزرل( یا مدلیابی معادلات ساختاری) یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط «مدل خطی کلی» است. که به پژوهشگر امکان می‌دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آینده |   1396/11/11 17:33:12   |
0     0
روش لیزرل ضمن آنکه ضرایب مجهول مجموعه معادلات ساختاری خطی را برآورد می‌کند برای برازش مدلهایی که شامل متغیرهای مکنون، خطاهای اندازه گیری در هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل، علیت دو سویه، هم زمانی و وابستگی متقابل می‌باشد طرح ریزی گردیده است.

اما این روش را می‌توان به عنوان موارد خاصی برای روشهای تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر، مدلهای اقتصادی خاص داده‌های وابسته به زمان، مدلهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر برای داده‌های مقطعی/ طولی، مدلهای ساختاری کوواریانس و تحلیل چند نمونه ای (مانند آزمون فرضیه‌های برابری ماتریس کوواریانس های، برابری ماتریس همبستگی ها، برابری معادلات و ساختارهای عاملی و غیره) نیز به کار برد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics