دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

هنگامی که مقدار کالا یا مواد اولیه محدود است، افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا می شود و برعکس. تشویق باعث افزایش و تنبیه باعث کاهش می شود.

 

در فعالیت های تولیدی، مالیات و مقررات در حکم تنبیه عمل می کنند و در فعالیت های غیر تولیدی، سود و مزایا به عنوان پاداش عمل می کند.

 

 برنامه مشخصی را برای رسیدن به خواسته ات طرخ ریزی و فورا کارت را طبق برنامه شروع کن. چه آماده باشی و چه نباشی، فورا اقدامات را شروع کن.                                                                      ناپلئون هیل

 

توانایی برخورد با مردم کالایی است که به اندازه شکر یا قهوه ارزش خرید دارد و من حاضرم بیشتر از هر چیز دیگری پولم را صرف چنین کالایی کنم.                                                       جان دی راکفلر

 

 

منبع:

کتاب الگوهای من

کتاب قوانین جهانی موفقیت- برایان تریسی

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics