دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

فرانسیس بیکن  فیلسوف، سیاستمدار، دانشمند، حقوقدان و نویسنده انگلیسی بود. بسیاری وی را محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی می‌دانند تا جایی که او را از بانیان انقلاب علمی می‌شمارند و پایان سلطه کلیسا بر تفکر را به اندیشه‌های او نسبت می‌دهند.او در رابطه با تاثیر امرا و حاکمان آگاه و ناآگاه بر روی جامعه و مردمان آن جامعه می گوید که :

 

اگر کسی جسم خود را به دست اطبای عامی بسپارد که عمومأ برای تمام امراض نسخهٔ واحدی دارند و از علل و اسباب امراض و ساختمان مزاج و طبیعت بیماران بی‌خبرند و از نظر حادثات و راه معالجات صحیح آگاه نیستند، راه خطا پیموده است همچنین سپردن جسم جامعه به دست سیاستمداران ناآگاه که پایه دانش و اطلاعاتشان سست است، خطرناک خواهد بود.

 

با آنکه گفتار شخصی را که گفته بود جامعه در صورتی خوشبخت خواهد شد که یا پادشاهان فیلسوف باشند و یا فلاسفه به سلطنت برسند، به علت آنکه خود فیلسوف بوده است، بی‌طرفانه ندانسته‌اند مع‌ذالک تجربه آن را ثابت کرده است . یعنی بهترین اوقات زمانی بوده است که مردم تحت راهبری امرای خردمند و دانا زندگی کرده‌اند.

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics