دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

 

 

 

از طریق خشونت قاتلی را می توان به قتل رساند،
ولی "قتل" را نمی توان از بین برد.

از طریق خشونت دروغگو را می توان به قتل رساند ،
ولی "دروغ" را نمی توان از بین برد.

از طریق خشونت کینه توز را می توان به قتل رساند،
ولی "کینه" را نمی توان از بین برد.

زیرا تاریکی نمی تواند تاریکی را از میان بردارد،
فقط "روشنایی" می تواند به "تاریکی" پایان دهد.

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics