دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

در این مقاله با 7فصل از ایین نامه معاملات دولتی مصوب  2.24.3431 که به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است پرداخته شده است .

 

 
 
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics