تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

یک بودجه، یک مثال

مثال کاربردی تصور نکنید تنظیم بودجه تنها زمانی ضرورت دارد که با مشکل مالی مواجهید، بلکه انجام آن در هر شرایطی لازم است. بنابراین بودجه باید هم در شرایطِ عادی و هم بحرانی (مشکلات مالی) به طورفردی یا خانوادگی تنظیم شود. اگر اولین بارتان است که بودجه ی ماهیانه تهیه می کنید، ممکن است که شگفت زده بشوید ماهانه با در هفته چه قدر برای چیزهای کوچک در زندگی تان هزینه می کنید. هزینه هایی مثل خرید قهوه، شیرکاکائو یا تنقلات در محل کار که تا قبل از نوشتن شان از رقم ماهیانه شان بی خبر بودید.

وقتی که شما برای اولین بار بودجه ی زندگی تان را با هوش مالی تهیه می کنید، نیاز دارید که از پوشش نیاز های زندگی تان در بودجه بندی خانواده مطمئن باشید. چهار نیاز اصلی یک زندگی به شرح زیر است:
غذا،مسکن،،پوشاک، حاملهای انرژی (آب و برق، گاز) وحمل و نقل
البته هــر خانــواده، بــا توجه بــه تفــاوت درآمدها ، تعداد اعضا، ترکیب سنی وســلیقه ها،باید بودجه ای مخصوص به خود داشته باشد.

 

گردش چند دقیقه ای:
مسیر خدمات مالی و حسابداری را مجازی طی کنید

فرض کنید شــما در هر ماه درآمدی ثابت داشــته باشید. یک راه ســاده برای بودجه بندی ماهانه آن به شرح زیر است :
1- تعدادی پاکت بخرید و روی هر یک از آن ها برچسب بزنید.
2- فهرســتی ازهزینه هایی را که بایــد درطول ماه بپردازید تهیه کنید.این فهرست شامل اجاره بها آب، برق، تلفن، غذا، بنزین و ... است.


3- بر روی برچسب پاکت ها نوع هزینه و مقداری را که باید در هر ماه بپردازید با تاریخ پرداخت آنها بنویسید.


4 - پــول لازم بــرای پرداخت هر هزینــه را درون پاکت خودش بگذارید.

 

5- وقتی پولِ تمام هزینه ها را در پاکت گذاشــتید، می توانیــد تعیین کنیــد چه مقدار پــول برایتان باقی می ماند.

 

6- علاوه بر تنظیم بودجه خانواده، هر عضوِ خانواده باید دخل و خرج خود را محاسبه کند. 


با اســتفاده از ایــن روش میتوانید مقدار پول لازم بــرای هــر هزینــه را از پاکــتِ مخصــوص به خود بردارید. در پایان ماه میتوانید هر پولی را که در هر پاکت باقی میماند با درآمــد ماه بعد جمع کنید. یا پول باقیمانده را برای خریدهای بودجه بندی نشــده خرج کنید.

حسن این روش این است که هر انحرافی از مقدارِ بودجه بندی شده به سرعت دیده می شود و می توان آن را اصلاح کرد.

1- می توانیــد برخــی از هزینه (خرجهــا) را که با مقدار تعیین شــدهی شــما متفاوت اســت شناسایی کنید.
2- می توانید خرجهای غیر ضروری را شناســایی، تعدیل یا حذف کنید .
3- می توانیــد خانواده را، بی آنکه دچارِ مشــکل مالی شوید، به هدفهای اصلی خود برسانید.
4- بودجه بندی باعث افزایشِ رفاه خانواده، عزت نفس و سالمت روح و روانِ افراد خانواده می شود.

منبع خبر: تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

fatemeh pourghasemi |   1399/04/23 19:07:25   |
0     0
نقطه نظریات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در برخی از این اصول، یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی که در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حکومت در میان جوامع گوناگون هست و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت‌ها توجیه شدنی هستد. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می‌گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان تغییر ناپذیر باشند. در حالی که نباید به دلایل بالا، آنچه متعارف اصول بودجه خوانده می‌شوند، تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله‌ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/24 18:01:57   |
0     0
مخارج اضافی را کنار بگذارید و برای هرکدام از نیازهای اصلی مبلغی پول کنار بگذارید.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics