تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

منظور از بازده سهام چیست؟

جهت درک بیشتر در ابتدا به تعریف بازده و سهام ، سپس به بررسی بازده سهام می پردازیم.

بازده :

بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود در طراحی های مختلف به دست می آورد. این طرح ها شامل (دارایی های واقعی و مالی-طرح ها و پروژه ها) می باشد. بنابراین بازده همان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می نماید.

 

سهام :
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.

 

بازده سهام :
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.


روش های محاسبه بازده سهام
چهار روش برای محاسبه بازده سهام وجود دارد که ما در این مطلب به صورت تعریفی و فرمولی به توضیح آنها می پردازیم؛ که عبارتند از:

الف) روش سود بر قیمت
در روش سود بر قیمت بازده سهامدار برای یک دوره معین به شرح زیر محاسبه میشود:

ke=e/p

Ke : بازده هر سهم

E : سود سالیانه هر سهم

P : قیمت خرید سهم (ارزش بازار)

نکته : در این فرمول تغییرات قیمت سهام در نظر گرفته نمی شود در حالتی که بخش مهمـی از افـزایش دارایی ســهامداران ناشــی از تغییــرات قیمــت ســهام بوده و ایــن روش کمتــر مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد.

 

ب) روش پیش بینی سودنقدی

در روش پیش بینی سود نقدی فرض بر این است که سهامدار، سهم خـود را برای همیشه نگهـداری مـیکنـد بنـابراین منفعت ناشی از تغییرات قیمت سهام (بدلیل عدم مبادله سهم) هیچوق به سهامدار نمی رسد، همچنین سهام حاصل از افزایش سرمایه ، به دلیل عدم احتمال فروش در آینده قابل پیش بینی، به فروش نخواهد رفت. بنابراین تنهـا منفعتـی کـه از خریـد و نگهـداری سـهام نصیب سرمایه گذار میشود سود نقدی (سود تقسیمی) است.

در روش پیش بینی سود نقدی برای محاسبه بازده سهامدار از فرمول زیر استفاده میشود:

فرمول پیش بینی سودنقدی

Ke : نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

Dt: سود نقدی مورد انتظار در پایان سال

.P : قیمت هر سهم در ابتدای دوره

فرمول بازده سهام با رشد سالیانه ثـابت و مدل گوردون

اگر سهامداران انتظار سود نقدی همراه با رشد سالیانه ثـابتی را داشـته باشـند بـازده سـهام دار بـه شرح زیر محاسبه میگردد:

D1: سود تقسیمی هر سهم

g : نرخ رشد سود تقسیمی هر سهم

مدل فوق به مدل گوردون مشهور است و یکی از مدلهای معمول جهـت محاسـبه بـازده مـورد انتظار سهام داران است.
برای یک دوره سه ساله مدل بسط داده شده گوردون به شرح زیر است:

 

فرمول بازده سهام با رشد سالیانه ثـابت و مدل گوردون برای دوره 3ساله

 

نکته : محاسبه این نوع بازده بیشتر مورد توجه سرمایه گذارانی است کـه سـهام را بـه منظـور نگهداری بلند مدت خریداری می کنند و هدف آنها سفته بازی سـهام در کوتـاه مـدت نیسـت.

 

بر این اساس فرض بر این است که سهام در ابتدای یک دوره ای معـین خریـداری شـده و در پایـان همان دوره به فروش رسیده است. این مدل جهت محاسبه بازده مورد انتظار در فرآینـد محاسـبه میانگین موزون هزینه های سرمایه های استفاده شده است.

 

ج ـ روش بازده کل (واقعی)

در روش بازده کل بازده سهام از دیدگاه شرکت برای سهامداران محاسبه مـیشـود. بـازده یـک سهم از دو قسمت تشکیل شده است:

 •  بازده ناشی از دریافت سود سهام
 •  بازده ناشی از افزایش قیمت سهم در پایان دوره نسبت به اول دوره

 

بازده واقعی یا بازده کل، مجموعه مزایایی است که در طول سال بـه سـهم تعلـق مـیگیـرد. مجموعه این مزایا شامل موارد به شرح ذیل است:

۱ .سود نقدی خالص هر سهم که طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام پرداخت میشود.
۲ .افزایشی که قیمت سهام در آخر سال مالی نسبت به ابتدای سال دارد.
۳ .مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش ریالی است.
۴ .مزایایی که از سود سهمی یا سهام جایزه ناشی میشود.

فرمول محاسبه به شرح زیر می باشد:

 

فرمول بازده واقعی یا بازده کل

Re : بازده کل سهام نسبت به اولین قیمت در ابتدای دوره

قبل از تجزیه و تحلیل این روش لازم است تا شرح مختصـری دربـاره هـر کـدام از اجـزاء تشکیل دهنده آن را ارائه دهیم:

 • سود نقدی:

سود نقدی، سود تصویب شده در مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام جهـت تقسیم بین سهامداران است.سود نقدی از تقسیم آن برتعداد سهام شرکت، سود هر سهم به دست می آید.

 • مزایای حق تقدم:

در محاسبه بازده واقعی اولا سعی بر این است که سهامداران از حـق تقدم استفاده می کند، ثانیاً سهامداران حق تقدم خود را تا پایان دوره محاسبه، نگهداری و سپس  آن را به همراه اصل سهم به فروش می رسانند. با توجه به این موارد ارزش حق تقدم بـه صـورت زیر محاسبه می شود:

 

درصد افزایش سرمایه × (مبلغ اسمی هر سهم ـ آخرین قیمت سهم درپایان دوره) = ارزش حق تقدم

 • مزایای سود سهمی:

در فرمول محاسبه بازده کل فرض بر این است که سـهامدار، سـود سهمی دریافتی را تا پایان دوره نگهداری نموده و سپس آن را به همراه خود سهم و احتمالاً حق تقدم به فروش می رساند. با این فرض ارزش سود سهمی برای سهامدار به قیمت سـهام در پایـان دوره مورد محاسبه در نظر گرفته میشود.

 

درصد افزایش سرمایه × آخرین قیمت = ارزش سهام جایزه

 • اختلاف نرخ ابتدا و پایان دوره:

منظور تفـاوت آخـرین قیمـت سـهام در پایـان دوره مـالی نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای دوره مالی است.

اگر ایـن اختنلاف مثبـت شود ایـن عامـل باعث افزایش نرخ بازده کل و اگر منفی شود باعث کاهش نرخ بازده کل خواهد گردید. بـرای اینکه اختلاف نرخ در مدل تحقیق یابد، باید فرض شـود کـه سـهامدار در ابتـدای دوره اقـدام بـه خرید سهام کرده و در انتهای دوره اقدام به فروش آن می نماید.

بازده کل به دلیل درنظر گرفتن کلیه منافع، توسط سهامداران جامع به نظر می رسد امـا در نظر نگرفتن ارزش زمانی پول و به کارگیری مفروضات تاریخ خرید و فروش سهامداران از نقاط ضعف آن به شمار میرود.

 

د) روش ارزش ذاتی

الگوهای مبتنی بر ارزش ذاتی دارای دو رکن اصلی هستند:

 •  پیشبینی جریـان هـای نقـدی آینـده
 • نرخ تنزیلی که با استفاده از آن ، ارزش فعلی این جریان هـای نقـدی محاسـبه مـی شـود

معمـولا در الگوی مبتنی بر ارزش ذاتی فرض می شـود کـه جریـآن هـای نقـدی آتـی را می توان حـدس و تخمین زد.

روش ارزش ذاتی بر این فرض مبتنی است کـه سـرمایه گـذاران از ریسـک هـای مربـوط بـه خرید دارایی های مالی آگاهی کامل دارند و نـرخ تنزیلـی کـه آنهـا بـرای تعیـین ارزش فعلـی بـه کـار می برند معکوس کننده درجه ریسک این اوراق است.

اوراق بهادار دارای ریسک های متفاوتی است که شامل ریسک مـالی و تجاری و نیز ریسک نوسان نرخ بهره و ریسک تورم می شود . اگر شخص فقط در یک نوع اوراق بهـادار سرمایه گذاری کرده باشد نرخ تأمین مالی که مورد استفاده قرار میدهـد مـنعکس کننـده کـل ریسـک آن اوراق بهادار است.

اگر آن اوراق بهادار جزئی از یک مجموعه اوراق بهـادار (پرتفـوی) باشـد، نـرخ تنزیل بر اساس ریسک سیستماتیک آن اوراق تعیین میگردد.

 

عوامل تاثیرگذار در بازده سهام

براساس پیشینۀ پژوهش و مرور کامل مطالعات انجام‌شده در حوزه عوامل تاثیرگذار در بازده سهام شرکت‏های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، گفتنی است عوامل متعددی در بازده سهام  تأثیر می‌گذارند؛

ولی بطور کلی مهم ‏ترین این عوامل:

نسبت‏ های نقدینگی، نسبت‏ های اهرمی، نسبت‏ های فعالیت، نسبت‏ های سودآوری، نسبت‏ های بازار، نسبت‏ های مبتنی بر جریان ‏های نقدی، شاخص ‏های ریسک، مدیریت سود، پیش‌بینی سود، سرمایه ‏گذاری واقعی و ویژگی ‏های شرکت می باشد.

بر این اساس، فرضیه ‏های پژوهش به‌شرح زیر خواهد بود:

 1.  نسبت‏ های نقدینگی در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 2.  نسبت‏ های اهرمی در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 3.  نسبت‏ های فعالیت در بازده سهام شرکت ها تأثیر دارد.
 4.  نسبت‏ های سودآوری در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 5.  نسبت‏ های بازار در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 6.  نسبت‏ های مبتنی بر جریان‏ های نقدی در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.
 7.  شاخص‏ های ریسک بر بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 8.  مدیریت سود در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 9.  پیش‌بینی سود در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 10.  سرمایه‌گذاری واقعی در بازده سهام شرکت‏ ها تأثیر دارد.
 11.  ویژگی ‏های شرکت در بازده سهام شرکت ‏ها تأثیر دارد.

 

منبع خبر: تیم تولید محتوای حَسمان
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

 

ادمین سواد مالی |   1399/04/05 14:01:04   |
1     0
بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود به دست می آورد. سرمایه گذاری فرد در بازار سرمایه و سهام می تواند بازده ای برای او در پی داشته باشد. بازدهی سرمایه گذاری می تواند مثبت (یعنی همراه با سود) و یا منفی (یعنی همراه با زیان) باشد.

- منظور از بازده سهام چیست؟
- آیا همیشه سرمایه گذاری با سود یا بازدهی مثبت همراه است؟
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعود زارع بیدکی |   1399/04/09 02:12:54   |
عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با
زیان همراه است.
محدثه دهقان طزرجانی |   1399/04/13 17:10:45   |
میزان سود یا زیان در یک مدت معلوم از سرمایه گذاری در سهام است، خیر گاهی مثبت و گاهی منفی است
مهدی رضایی بیداخویدی |   1399/04/17 10:41:46   |
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

همیشه مثبت نیست
در بازار یه بازده مورد انتظار داریم
ولی بازده اصلی به واسطه تغییر در قیمت سهام یا افزایش سرمایه میتواند مثبت یا منفی باشد
زهرا غنی زاده زارچ |   1399/04/18 20:03:38   |
بازده سهام همان سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام می باشو که تغییرات قیمت از بابت افزایش سرمایه گذاری سالانه و سود سهمی از آن حذف شده است.
خیر .بازده سرمایه گذاری با توجه به نوع آن و عوامل موثر برآن فرق می کند.
فرزانه جنتی |   1399/04/20 01:00:16   |
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود
خیر. عوامل متعددی در بازده سهام تأثیر می‌گذارد ولی بطور کلی مهم ‏ترین این عوامل:نسبت‏ های نقدینگی، نسبت‏ های اهرمی، نسبت‏ های فعالیت، نسبت‏ های سودآوری، نسبت‏ های بازار، نسبت‏ های مبتنی بر جریان ‏های نقدی، شاخص ‏های ریسک، مدیریت سود، پیش‌بینی سود، سرمایه ‏گذاری واقعی و ویژگی ‏های شرکت می باشد.
مرتضی ندافی |   1399/04/21 02:07:11   |
سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام
خیر در هر سرمایه گذاری فراز نشیب هایی دارد که در این سرمایه گذاری با توجه به اطلاعات هر سهم ، سهام میتواند بازدهی مثبت یا منفی داشته باشد
الناز بهروزی |   1399/04/21 03:40:44   |
بازده سهام ،سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام می باشد
در هر سرمایه گذاری همیشه مثبت نخواهد بود گاه منفی و گاه مثبت ، بالا و پایین وجود دارد
علیرضا آزاد |   1399/04/25 10:21:50   |
آن سود و زیانی که با سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام بدست می آید را بازدهی سهام گویند.
خیر.گاهی میتواند مثبت باشد گاهی منفی
مصطفى عربى |   1399/04/25 23:23:02   |
همان سود سهام است
خیر
حسین فتوحی اردکانی |   1399/04/26 00:48:52   |
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.
محمدصالح شکیبا |   1399/04/26 14:56:00   |
سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام
خیر در هر سرمایه گذاری فراز نشیب هایی دارد که در این سرمایه گذاری با توجه به اطلاعات هر سهم ، سهام میتواند بازدهی مثبت یا منفی داشته باشد
مرجان السادات خداپرست |   1399/04/26 21:30:47   |
بازده سهام همان سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام
خیر همیشه مثبت نیست گاهی اوقات منفی است .
مهدی کاظمی |   1399/04/27 09:45:21   |
میزان سودی که نصیب شخص میشود
خیر
پوریا گراشی |   1399/04/28 12:39:46   |
عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با
زیان همراه است.
مرجان عباسی نسب |   1399/04/30 00:37:12   |
سود سالانه تغیرات در قیمت سهام می باشد - خیر می تواند منی هم باشد
وحید احمد باریکزهی |   1399/04/30 12:39:37   |
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات
در قیمت سهام می باشد
خیر ممکن هست زیان داشته باشد
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 13:16:56   |
بازده سهام همان سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام می باشو که تغییرات قیمت از بابت افزایش سرمایه گذاری سالانه و سود سهمی از آن حذف شده است.
خیر .بازده سرمایه گذاری با توجه به نوع آن و عوامل موثر برآن فرق می کند.
صادق زاده ربیعی |   1399/04/30 13:18:32   |
بازده سهام ،سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام می باشد
در هر سرمایه گذاری همیشه مثبت نخواهد بود گاه منفی و گاه مثبت ، بالا و پایین وجود دارد
مهدیه السادات موسوی |   1399/04/30 18:07:47   |
عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحدتجاری تصمیم گیری منطقی وافزایش ثروت سهامداران ومعیارتعیین شده جهت شناسایی تغیرات درثروت سهامداران است
محمد پوراکبری |   1399/04/31 11:54:58   |
همان سود سالانه و تغییر در ارزش یا قیمت سهام است ک تغیرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از ان حذف شده است .
خیر ، بسته ب نوع سهام و تغیرات ان میتواند مثبت یا منفی باشد .
مریم دهقان بنادکی |   1399/05/01 08:45:31   |
همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد
خیر گاهی شرایط بازار باعث میشه که روی سهام هم اثر منفی بذار
نجمه السادات زارع |   1399/05/02 13:45:14   |
سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام
خیر. عوامل متعددی در بازده سهام تأثیر می‌گذارد ولی بطور کلی مهم ‏ترین این عوامل:نسبت‏ های نقدینگی، نسبت‏ های اهرمی، نسبت‏ های فعالیت، نسبت‏ های سودآوری، نسبت‏ های بازار، نسبت‏ های مبتنی بر جریان ‏های نقدی، شاخص ‏های ریسک، مدیریت سود، پیش‌بینی سود، سرمایه ‏گذاری واقعی و ویژگی ‏های شرکت می باشد.
مهدیه گولشائیان |   1399/05/02 19:25:35   |
سود سالانه وتغییرات در قیمت سهام میباشد.
خیر همیشه هم مثبت نیست.
محمد حسین بخت جو |   1399/05/03 17:25:36   |
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه سود و زیانی که با سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام بدست می آید را بازدهی سهام گویند
خیر همیشه مثبت نیست بستگی به میزان قدرت تحلیل شخص دارد
مهدیه گلشائیان |   1399/05/05 22:22:10   |
سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام
خیر. عوامل متعددی در بازده سهام تأثیر می‌گذارد ولی بطور کلی مهم ‏ترین این عوامل:نسبت‏ های نقدینگی، نسبت‏ های اهرمی، نسبت‏ های فعالیت، نسبت‏ های سودآوری، نسبت‏ های بازار، نسبت‏ های مبتنی بر جریان ‏های نقدی، شاخص ‏های ریسک، مدیریت سود، پیش‌بینی سود، سرمایه ‏گذاری واقعی و ویژگی ‏های شرکت می باشد.
محمد رحیمی |   1399/05/08 19:08:47   |
سود سهام دریافتی به اضافه افزایش قیمت سهام
خیر زیان هم دارد ولی در بلند مدت معمولا با سود همراه است
سعید دامگی علی آباد |   1399/05/09 20:45:59   |
همان سود سالانه و تغییر در ارزش یا قیمت سهام است ک تغیرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از ان حذف شده است .
خیر ، بسته ب نوع سهام و تغیرات ان میتواند مثبت یا منفی باشد .
مبینادشتی |   1399/05/11 16:18:53   |
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.
سارا محمودآبادی |   1399/05/21 19:53:42   |
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.
محمد مهدی کمالی |   1399/06/06 11:15:39   |
بازده سهام ،سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام می باشد
خیر گاهی مثبت و گاهی منفی است.
بهنام گشتاسبی |   1399/06/12 23:47:57   |
بازده سهام :مقدار سودی که از آن سهام بدست می آید
خیر
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/05 23:34:19   |
0     0
«بازده» به‌معنای مجموعه مزایایی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می‌گیرد که این دوره متناسب با افق زمانی سرمایه‌گذاری فرد می‌تواند از روزانه، هفتگی، ماهانه تا سالانه یا هر دوره زمانی دیگری تغییر کند. بازده را می‌توان پاداشی تعریف کرد که سرمایه‌گذار به ازای سرمایه‌گذاری خود در یک دوره زمانی به دست می‌آورد. بازده ممکن است «بازده واقعی» یا «بازده مورد انتظار» باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Mona |   1399/04/17 10:58:52   |
بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
زهرا افتخاری |   1399/04/06 00:42:09   |
0     0
بازده سهام میزان درامدی است که هر فرد با سرمایه گذاری در سهام شرکت از سود نقدی سهام و تغییرات ناشی از قیمت سهام بهره مند می شود ....نحوه تعیین بازده سهام از چهار روش انجام میشود...روش اول تقسیم سود به قیمت ...روش دوم روش پیش بینی سود روش سوم روش بازده کل و روش چهارم ر‌وش ارزش ذاتی میباشد...البته همیشه همه سرمایه گذاری ها در سهام با سود همراه نیستند....به همین دلیل تشکیل سبدی از سهام های مختلف اهمیت پیدا میکند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا صالحی نیا |   1399/04/06 02:09:37   |
0     0
مقدار عملی و حقیقی بازده‌ای است که سرمایه‌گذار به واسطه سرمایه‌گذاری خود در پایان مدت سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد.

مجموع منافعی که یک سرمایه‌گذار ممکن است در یک سرمایه‌گذاری کسب کند، عبارتند از:

افزایش قیمت سهام
سود نقدی که در مجمع عمومی سالیانه نصیب سرمایه‌گذار می‌شود
افزایش سرمایه‌ها و مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام و سهام جایزه
- خیر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدی سامعی |   1399/04/06 12:11:39   |
0     0
بازده در فرآیند سرمایه ­گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می ­کند و پاداشی برای سرمایه­ گذاران محسوب می­ شود. بازده ناشی از سرمایه­ گذاری برای سرمایه­ گذران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایه ­گذاری به منظور کسب بازده صورت می­گیرد. هرگاه به بازده سهام اشاره می شود، منظور همان بازده مثبت سهام است مگر اینکه برخلاف آن به بازده غیرعادی سهام برخورد کنیم.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید علی حسینی |   1399/04/06 12:23:36   |
0     0
بازدهی که فرد از سرمایه گذاری در سهام بدست می آورد را بازده سهام گویند و این سرمایه گذاری می تواند با سود و یا با زیان باشد چون بازدهی سرمایه می تواند مثبت یا منفی باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
احمد واحدیان اردکانی |   1399/04/06 14:23:59   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حشمت الله اسدی زیدابادی |   1399/04/06 15:10:12   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با زیان همراه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/04/06 17:42:09   |
0     0
بازدهی یک سهم را می‌توان تفاوت قیمت یک سهم در ابتدای سرمایه‌گذاری با قیمت فعلی آن، تقسیم بر قیمت ابتدایی در نظر گرفت. بنابراین بازدهی یک سهم می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
میزان بازدهی سهام یک شرکت به عملکرد آن شرکت بستگی دارد. اگر عملکرد آن خوب باشد، بازده مثبت و رو به افزایش خواهد بود و در غیر اینصورت، نباید توقع بازده بالا یا حتی مثبتی داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید حسین بخشایش |   1399/04/06 17:46:05   |
0     0
بازده از عوامل مهم در گرایش افراد به سهام شرکتها بخصوص در بورس می باشد حال با توجه به اینکه عدد بازده مشخص نبوده و یک مقوله براوردی است به شیو های مختلف می توان آن را برآورد کرد که هر شیوه در جای خود می تواند ما را با واقعیت های موجود روبرو کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا ابراهیمی |   1399/04/06 21:07:23   |
0     0
بازده :
بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود در طراحی های مختلف به دست می آورد. این طرح ها شامل (دارایی های واقعی و مالی-طرح ها و پروژه ها) می باشد. بنابراین بازده همان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می نماید.
سهام :
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.
بازده سهام :
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .
به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/06 22:40:43   |
0     0
بازده میزان عایدی یک شخص سرمایه گذاربر اثر فعالیتهای سرمایه گذاری است و همیشه هر سرمایه گذاری با سود همراه نخواهد بود اگر تجزیه و تحلیل های مختص آن انجام نشود .پس اگر تمام جوانب و تکنیکهای سرمایه گذاری رعایت و بررسی گردد امید کسب سود وجود دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/04/07 00:55:24   |
0     0
بازدهی یک سهم را می‌توان تفاوت قیمت یک سهم در ابتدای سرمایه‌گذاری با قیمت فعلی آن، تقسیم بر قیمت ابتدایی در نظر گرفت. بنابراین بازدهی یک سهم می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
میزان بازدهی سهام یک شرکت به عملکرد آن شرکت بستگی دارد. اگر عملکرد آن خوب باشد، بازده مثبت و رو به افزایش خواهد بود و در غیر اینصورت، نباید توقع بازده بالا یا حتی مثبتی داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آزاده السادات ترابزاده بافقی |   1399/04/07 00:57:46   |
0     0
بازدهی یک سهم را می‌توان تفاوت قیمت یک سهم در ابتدای سرمایه‌گذاری با قیمت فعلی آن، تقسیم بر قیمت ابتدایی در نظر گرفت. بنابراین بازدهی یک سهم می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
میزان بازدهی سهام یک شرکت به عملکرد آن شرکت بستگی دارد. اگر عملکرد آن خوب باشد، بازده مثبت و رو به افزایش خواهد بود و در غیر اینصورت، نباید توقع بازده بالا یا حتی مثبتی داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد پری زاد |   1399/04/07 08:59:37   |
0     0
بازده سهام میزان سودی است که بدست آمده که ناشی از نوسانات قیمت سهام، سود سالانه و حق تقدم و ... است که به سهامدار تعلق می گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح اله خزاعی |   1399/04/07 10:19:20   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین علی پناه |   1399/04/07 10:57:36   |
0     0
کامنت گذاری قبلا انجام شده است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
fatemeh tak |   1399/04/07 16:10:20   |
0     0
Stock returns بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .
خیر همه سرمایه ها دارای بازده مثبت نمی باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رضا دوستی |   1399/04/09 19:44:12   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جمال سالاری |   1399/04/13 13:46:12   |
0     0
بازده سهام میزان درامدی است که هر فرد با سرمایه گذاری در سهام شرکت از سود نقدی سهام و تغییرات ناشی از قیمت سهام به دست می آورد .
بازده سهام از چهار روش تعیین میگردد : 1 - تقسیم سود به قیمت 2 - روش پیش بینی سود 3 - روش بازده کل 4 - ر‌وش ارزش ذاتی
.البته همیشه همه سرمایه گذاری ها در سهام با سود همراه نبوده و نیستند..به همین دلیل تشکیل سبدی از سهام های مختلف(پرتفوی
) اهمیت پیدا کرده است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
معصومه یاری علی ابادی |   1399/04/13 17:41:33   |
0     0
بازده پاداشی اس که سرمایه گذار با سرمایه گذاری در طرح های مختلف بدی م ی اورد سهام یه ورقه اوراق بهادار می باشد که سهام عادی وممتاز می باشد روشهای محاسبه بازده سهام یک سود برقیمتe/pروش دیگر روش پیش بینی سود نقدیp=Dt/1_Ke روش بعدی بازده کل یا واقعی مزایای که دارد ود خالص نقدی وافزایش قیمت اخر سا ل نبست به اول سالومزایای ناشی از حق تقدم خرید مزایای که از سود سهمی یا سهام جایزه می گیرند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/13 19:37:47   |
0     0
منظور از بازده سهام این است که مقدار سودی که در اخرسال به سهامدار تعلق میگیرد وهمچنین نوسانات قیمت سهام که براثرتورم سالیانه ایجاد میشود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/13 20:29:00   |
0     0
مقدار سودی که به سهام دراخرسال تعلق میگیرد ومقدار نوسانات سود سهام که به سهامدار تعلق میگیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل |   1399/04/14 11:05:08   |
0     0
مقدار عملی و حقیقی بازده‌ای است که سرمایه‌گذار به واسطه سرمایه‌گذاری خود در پایان مدت سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد.

مجموع منافعی که یک سرمایه‌گذار ممکن است در یک سرمایه‌گذاری کسب کند، عبارتند از:

افزایش قیمت سهام
سود نقدی که در مجمع عمومی سالیانه نصیب سرمایه‌گذار می‌شود
افزایش سرمایه‌ها و مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام و سهام جایزه
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سارازارع منشادی |   1399/04/14 15:17:44   |
0     0
مقدار سود سهام که درپایان سال به شخص تعلق میگیرد و مقدار نوسانات سهام که براثرتورم بوجود می اید
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
zahra azodi |   1399/04/14 15:39:13   |
0     0
بازده سهام: معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
Hamidreza Mirmohammadi |   1399/04/14 19:57:16   |
0     0
میزان بازدهی سهام یک شرکت به عملکرد ان شرکت بستگی دارد
اگر عملکرد ان خوب باشد بازده مثبت وروبه افزایش خواهد بود ودر غیر این صورت نباید توقع بازده بالایا حتی مثبتی داشت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
لعیا حیدری |   1399/04/16 22:38:15   |
0     0
بازده سهام یعنی هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است.
خیر، سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با زیان همراه است. اگر عملکرد شرکت خوب باشد، بازده مثبت و رو به افزایش خواهد بود و در غیر اینصورت، نباید توقع بازده بالا یا حتی مثبتی داشت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا حاجی زاده |   1399/04/16 23:11:06   |
0     0
بازده سهام میزان درامدی است که هر فرد با سرمایه گذاری در سهام شرکت از سود نقدی سهام و تغییرات ناشی از قیمت سهام بهره مند می شود ....نحوه تعیین بازده سهام از چهار روش انجام میشود...روش اول تقسیم سود به قیمت ...روش دوم روش پیش بینی سود روش سوم روش بازده کل و روش چهارم ر‌وش ارزش ذاتی میباشد...البته همیشه همه سرمایه گذاری ها در سهام با سود همراه نیستند....به همین دلیل تشکیل سبدی از سهام های مختلف اهمیت پیدا میکند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمیرا |   1399/04/17 15:09:42   |
0     0
بازده سهام : سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
روح الله بخشی |   1399/04/17 23:06:07   |
0     0
بازده نیرویی که ایجاد انگیزه میکنه و پاداشی برای سرمایه گذاران است..
خیر بازده ممکن است منفی باشد..
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضازارعیان |   1399/04/18 00:21:35   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
اگر عملکرد شرکت خوب باشد بازده مثبت وروبه افزایش خواهد بود ودر غیر این صورت نباید توقع بازده بالایا حتی مثبتی داشت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سپیده دهقان |   1399/04/18 02:02:39   |
0     0
بازده سهام میزان درامدی است که هر فرد با سرمایه گذاری در سهام شرکت از سود نقدی سهام و تغییرات ناشی از قیمت سهام بهره مند می شود ....نحوه تعیین بازده سهام از چهار روش انجام میشود...روش اول تقسیم سود به قیمت ...روش دوم روش پیش بینی سود روش سوم روش بازده کل و روش چهارم ر‌وش ارزش ذاتی میباشد...البته همیشه همه سرمایه گذاری ها در سهام با سود همراه نیستند....به همین دلیل تشکیل سبدی از سهام های مختلف اهمیت پیدا میکند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زهرا کبیری |   1399/04/18 10:14:16   |
0     0
بازده سهام میزان سودی است که بدست آمده که ناشی از نوسانات قیمت سهام، سود سالانه و حق تقدم و ... است که به سهامدار تعلق می گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه مستانی |   1399/04/18 18:56:07   |
0     0
بازدهی یک سهم را می‌توان تفاوت قیمت یک سهم در ابتدای سرمایه‌گذاری با قیمت فعلی آن، تقسیم بر قیمت ابتدایی در نظر گرفت. بنابراین بازدهی یک سهم می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین یزدی یوسفی |   1399/04/19 10:08:05   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ریحانه زارع |   1399/04/19 11:15:40   |
0     0
مفهوم بازده سهام عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری، تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت ومعمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود.
خیر گاهی سود گاهی زیان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه جعفری |   1399/04/20 00:41:34   |
0     0
هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.خیر.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مژگان محمدی یزدی |   1399/04/20 14:02:43   |
0     0
بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
afkhami |   1399/04/21 15:56:57   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی
عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و
مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش
ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی
تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .
به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و
تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات
(قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن
حذف گردیـده اسـت.
خیر گاهی سود گاهی زیان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/21 18:36:34   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
behzad hajihoseini |   1399/04/21 18:38:13   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجید گلزارفر |   1399/04/23 11:35:55   |
0     0
میزان کارایی یک شرکت، در خلق سود خالص برای سهامداران را بیان می کند در واقع این نسبت بیان می کندکه یک شرکت به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری سهامداران به چه میزان سود خالص برای آنها کسب می کند
خیر در هر سرمایه گذاری فراز نشیب هایی دارد که در این سرمایه گذاری با توجه به اطلاعات هر سهم ، سهام میتواند بازدهی مثبت یا منفی داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
رویا زیلوباف |   1399/04/23 13:24:05   |
0     0
عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با
زیان همراه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
زینب دریس |   1399/04/23 19:23:38   |
0     0
بازده سهام همان سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام میباشد که تغییرات قیمت ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیده است
سرمایه گذاری بازده گاهی مثبت و گاهی منفی است
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیدسعید حسینی منش |   1399/04/24 17:58:33   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .
به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.بازدهی مثبت همراه است

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مطهره صولتی |   1399/04/25 14:00:25   |
0     0
به میزان سود و زیان برای یک دوره معلوم از سرمایه گذاری در سهام است و معیار تعیین شده برای شناسایی تغیرات در ثروت سهامداران است.
خیر، همیشه سرمایه گذاری ها در سهام با سود همراه نیست.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
نغمه لطف محمدی |   1399/04/25 17:15:30   |
0     0
همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
بازدهی سهام گاه با بازدهی مثبت و گاه با زیان همراه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سید جمال الدین طباطبایی مزرعه نو |   1399/04/26 11:11:12   |
0     0
(Stock returns) یا بازده سهام
میزان درامدی است که هر فرد با سرمایه گذاری در سهام شرکت از سود نقدی سهام و تغییرات ناشی از قیمت سهام بهره مند می شود
ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد
1- تقسیم سود به قیمت
2 - روش پیش بینی سود
3 - روش بازده کل
4 - ر‌وش ارزش ذاتی میباشد
خیر بازده مورد انتظار همچنان که مثبت می باشد منفی هم خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا مرادی مزرعه نو |   1399/04/26 12:04:21   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت
.بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت ومعمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود.
خیر گاهی سود گاهی زیان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علی دهقانیزاده |   1399/04/26 21:01:18   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت
اگر رانت اطلاعاتی و اقتصادی داشته باشید همیشه مثبت هست و منفی نخواهد بود
در غیر اینصورت هم منفی میشه هم مثبت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
جواد زارع |   1399/04/27 15:26:54   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بیتا ناظمی |   1399/04/27 22:39:21   |
0     0
که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود به دست می آورد.......امکان داره با سود باشد یا زیان
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
کیانوش بمانی نژاد |   1399/04/28 06:21:35   |
0     0
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام
خیر. ممکن است سهام افت کند و ارزش آن کاهش یابد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محبوبه سرخیان |   1399/04/28 19:03:57   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد خوشنام |   1399/04/28 20:34:42   |
0     0
بازده سهام همان سود سالانه وتغییرات در قیمت سهام میباشد که تغییرات قیمت از بابت افزایش سرمایه گذاری سالانه و سود سهمی از آن حذف شده است
خیر بازده سرمایه گذاری باتوجه به نوع آن وعوامل مؤثر برآن فرق می کند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد فاطمی |   1399/04/29 12:24:21   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با زیان همراه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
علیرضا مظفری دهشیری |   1399/04/29 17:06:44   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
خیر بازده مورد انتظار همچنان که مثبت می باشد منفی هم خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فاطمه زارعی |   1399/04/29 20:35:00   |
0     0
بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود در طراحی های مختلف به دست می آورد. این طرح ها شامل (دارایی های واقعی و مالی-طرح ها و پروژه ها) می باشد. بنابراین بازده همان نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می نماید.
سهام :
سهام یک نوع ورقه بهادار است که نشان‌ دهنده مالکیت و ادعای دارنده آن بر بخشی از یک شرکت و درآمدها و دارایی های آن است که عموما سهام شرکت ها به دو گونه سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم شده اند.
بازده سهام :
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .
به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.
سرمایه گذاری گاهی اوقات با بازدهی مثبت و گاهی اوقات با زیان همراه است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهین خواجوی |   1399/04/29 21:52:52   |
0     0
_بازده پاداشی است که سرمایه گذار از سرمایه گذاری خود به دست می آورد. سرمایه گذاری فرد در بازار سرمایه و سهام می تواند بازده ای برای او در پی داشته باشد. بازدهی سرمایه گذاری می تواند مثبت (یعنی همراه با سود) و یا منفی (یعنی همراه با زیان) باشد
_خیر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
افسانه محمدى ساغندى |   1399/04/30 00:17:06   |
0     0
بازده سهام مقدار سودى است که از آن سهام بدست مى آید همیشه بازده سهام مثبت نیست گاهى نیز ممکن است منفى شود وآن سهام ضررداشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ولی نامجو |   1399/04/30 22:03:38   |
0     0
بازده درسرمایه گذاری همان سود سهام , باضافه ارزش افزوده سهام است . همیشه سرمایه گذاری با بازده همراه نیست واین همان وجود ریسک درسرمایه گذاری پرسود است .ریسکی که با بررسی همه جانبه قابل کنترل میباشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sajad zare |   1399/04/31 00:06:21   |
0     0
معنا و مفهوم بازده سهام (Stock returns) بطور کلی عبارت است از هدف نهایی گزارش های حسابداری و مدیریت واحد تجاری تصمیم گیـری منطقـی و افـزایش ثروت سهامداران و معیار تعیین شده جهت شناسایی تغییـرات در ثـروت سـهامداران است .

به زبان ساده تر بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

ایـن بـازده معمـولاً به صورت درصد و نرخ نشان داده می شـود. جهـت محاسـبه بـازده سـهام روش هـای گونـاگونی وجود دارد که در این تحقیق چهار روش اصلی آن مورد بررسی قرار می گیرد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مسعودتاجیک |   1399/04/31 15:48:54   |
0     0
بازده سهام همان سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام می باشو که تغییرات قیمت از بابت افزایش سرمایه گذاری سالانه و سود سهمی از آن حذف شده است
خیر بازده مورد انتظار همچنان که مثبت می باشد منفی هم خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
- |   1399/05/01 07:45:48   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه می باشد
خیر
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
فرزانه توحیدفر |   1399/05/02 18:04:19   |
0     0
میزان سود یا زیان در یک مدت معلوم از سرمایه گذاری در سهام است، خیر گاهی مثبت و گاهی منفی است را بازده سهام گویند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سیده بنت الهدی مرتضوی |   1399/05/02 20:44:32   |
0     0
بازده سهام یعنی سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام.سود و زیانی که از طریق سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام بدست می آید را بازده سهام گویند.
خیر،بسته به شرایط بازار گاهی مثبت است و گاهی منفی.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
پوریا سلیمانی چالی |   1399/05/02 21:40:45   |
0     0
بازده سهام سود کسب شده از طریق سرمایه گذاری در سهام است که خود شامل عواملی نیز می‌باشد.
خیر سرمایه گذاری ها هموا ه همراه با سود نیستند و در برخی موارد میتوانند با زیانذهمراه باشند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سمانه دهقان منشادی |   1399/05/04 16:52:23   |
0     0
سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام است
در سرمایه گذاری گاه منفی گاه مثبت بالا و پایین وجود دارد
خیر ممکن زیان داشته باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
بهروز باستانی اله آبادی |   1399/05/06 12:33:43   |
0     0
بازده سهام :مقدار سودی که از آن سهام بدست می آید امکان دارد گاهی مثبت
یا گاهی منفی باشد بازده سهام گویند
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
ابوالفضل شهاب |   1399/05/07 01:09:32   |
0     0
بازده سهام سود سالانه و تغییرات در قیمت سهام است
خیر همواره در سرمایه گذاری فراز و نشیب هایی وجود دارد وسود سهام می تواند منفی یا مثبت باشد
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 20:11:01   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/08 20:11:38   |
0     0
میزان بازدهی سهام یک شرکت به عملکرد آن شرکت بستگی دارد. اگر عملکرد آن خوب باشد، بازده مثبت و رو به افزایش خواهد بود و در غیر اینصورت، نباید توقع بازده بالا یا حتی مثبتی داشت.
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حمیدرضا منصوری محمد ابادی |   1399/05/10 11:00:07   |
0     0
سود نقدی که در مجمع عمومی سالیانه نصیب سرمایه‌گذار می‌شود
افزایش سرمایه‌ها و مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام و سهام جایزه
پاسخ
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مرتضی جلالی فر |   1399/06/08 14:59:11   |
0     0
بازده سهام، همان سود سـالانه و تغییـرات در قیمـت سـهام مـی باشـد کـه تغییـرات (قیمت) ناشی از افزایش سرمایه و سود سهمی از آن حذف گردیـده اسـت.

همیشه مثبت نیست
در بازار یه بازده مورد انتظار داریم
ولی بازده اصلی به واسطه تغییر در قیمت سهام یا افزایش سرمایه میتواند مثبت یا منفی باشد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

اخبار مرتبط

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics