تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دیالوگ ماندگار سینما؛ عشق و دوست داشتن 1

دیالوگ ماندگار سینما؛ عشق و دوست داشتن 1

دوست داشتن کسی که لیاقت دوست داشتن نداره،

اسراف در محبته!

دیالوگ ماندگار کتاب؛ عشق و دوست داشتن 1

دیالوگ ماندگار کتاب؛ عشق و دوست داشتن 1

می توان به سادگی عاشق شد؛

اما عشق ساده نیست.

 

 

دیالوگ ماندگار سینما؛ عشق و دوست داشتن 2

دیالوگ ماندگار سینما؛ عشق و دوست داشتن 2

دامـبـلــدور (مـایــکـل گــامـبـون): دلــت بــه حـال مـرده هــا نـسـوزه، نـگــرانِ زنـده هـا بــاش؛ مـخـصـوصـاً اونـایی کـه بــی عـشـق زنـدگــی

مـی کـنـن...

دیالوگ ماندگار سینما؛ عشق و دوست داشتن 3

دیالوگ ماندگار سینما؛ عشق و دوست داشتن 3

داشتم به صدات گوش می کردم، حواسم به حرفات نبود.

 

دیالوگ ماندگار سینما،عشق و دوست داشتن 4

دیالوگ ماندگار سینما،عشق و دوست داشتن 4

(حامد بهداد): مرده شور این زندگی رو ببرن. همه چی داری، خونه، ماشین، مستقلات، پول...

ولی عشق که نداری ینی هیچی نداری!

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics