تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شرکتهای عملی (مشارکت خاص)

شرکتهای عملی (مشارکت خاص)

شرکت عملی (مشارکت مخصوص) به آن دسته از واحد های تجاری اطلاق می شود که به موجب توافقی قراردادی میان دو یا چند شریک ، به منظور کنترل مشترک یک فعالیت اقتصادی تشکیل می شود.

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی

طبق قانون تجارت (ماده 190)، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا‌اجناس به کار می‌برند.

شرکت نسبی

شرکت نسبی

طبق قانون تجارت ایران (ماده 183)، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط دو نوع شریک به طور توام شراکت دارند. طبق قانون تجارت ایران (ماده 162)، شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط دو نوع شریک به طور توام شراکت دارند. طبق قانون تجارت ایران (ماده 141) شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

طبق قانون تجارت ایران (ماده 116)، شرکت تضامنی،شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. 

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

طبق قانون تجارت ایران (ماده 94)، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت سهامی

شرکت سهامی

طبق قانون تجارت شرکت (ماده 1) سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics