تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ویژگی های کودکان شجاع

ویژگی های کودکان شجاع

شجاعت یکی از ویژگی های پسندیده برای بچه هاست. واقعا زندگی با بچه هایی که از شجاعت برخوردار نیستند بسیار سخت است. اما این شجاعت نباید چنان اعتماد بنفس کاذبی به بچه ها بدهد که خطرات زیادی آن ها را تهدید کند. اگر در پی ویژگی کودک شجاع هستید نکته های زیر را جدی بگیرید.

شجاعت و شهامت؛ مبارزه ها

شجاعت و شهامت؛ مبارزه ها

مبارزه را بپذیرید. و فراموش نکنید: در زندگی لحظه‌هایی هست که بیشتر نیازمند شجاعت ایم تا احتیاط. بعضی تصمیمها نیازمند آتش هیجان هستند. بنابراین، ‌عادت کرده‌ایم بگوییم: آرامش لازم است. باید برای این تصمیم آماده باشم.

 

شجاعت و شهامت؛ برای گام بعدی آماده ای

شجاعت و شهامت؛ برای گام بعدی آماده ای

مرد جوانی که می خواست راه روحانی را طی کند به سراغ کشیشی در صومعه استکا رفت.

کشیش گفت: تا یک سال به هر کس به تو حمله کرد پولی بده.

 

شجاعت و شهامت؛ خداوند پرودگار شجاعان است

شجاعت و شهامت؛ خداوند پرودگار شجاعان است

اگر از چیزی ناراضی هستید حتی کار خوبی که مایلید انجام دهید، اما نتوانسته اید همین حالا از آن دست بکشید.
 

 

شجاعت و شهامت؛ اثبات با ترس

شجاعت و شهامت؛ اثبات با ترس

هنگام گلوله باران وحشیانه تولون، ناپلئون جوان مثل یک نی در باد می لرزید. سربازی که او را به این حال دید، به هم قطارانش گفت: نگاهش کنید، دارد از ترس می میرد.

 

شجاعت و شهامت؛ مسیر خود را بپیمایید.

شجاعت و شهامت؛ مسیر خود را بپیمایید.

استاد می گوید:

 

_ اگر در جاده رویاهاتان سفر می کنید، به آن متعهد باشید.

 

هیچ دری را باز نگذارید تا بهانه شود. بهانه ای مثل این که: "خوب، این دقیقا همان چیزی نیست که می خواستم." بذر شکست درهمین جا نهفته است.

 

 

شجاعت وشهامت؛ موضوع انشاء

شجاعت وشهامت؛ موضوع انشاء

یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستان

به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که.....

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics