تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

حسابداری و حرفه؛ حسابدار یا حسابساز

حسابداری و حرفه؛ حسابدار یا حسابساز

دیریست که کتمان درآمد و نپرداختن مالیات در بسیاری از شرکت ها نهادینه شده است. در برخی از صنایع فرار مالیاتی زمینه رقابت ناسالم را فراهم آورده است. 

حسابداری و حرفه؛ واقعیت دردناک حرفه

حسابداری و حرفه؛ واقعیت دردناک حرفه

در سال های گذشته در محیط اجرایی حسابداری با پنج گروه کارمند حسابداری برخورد داشتم.

 

یکی آن گروه که در آموزش های حسابداری خصوصی و آزاد در دو هفته یک ماه یا بیشتر و کمتر آموزش دیده بودند.

حسابداری و حرفه؛ مسئولیت دربرابر حرفه

حسابداری و حرفه؛ مسئولیت دربرابر حرفه

چند سال از عمر خود را در حال درس خواندن سپری کرده اید؟

دبستان، راهنمایی، دبیرستان؛ بله 12 سال و چه سال هایی بود. سال هایی توام با اضطراب و هیجان، شاید طاقت فرسا که اغلب با فکر ورود به دانشگاه سپری شد. و بعد از آن...

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics