تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تنبلی گروهی چیست ؟

تنبلی گروهی چیست ؟

مهندس فرانسوی به نام رینگلمن که روی کارایی اسبها کار می کرد دریافت که قدرت حمل بار دو اسب با دو برابر قدرت حمل بار یک اسب برابر نیست. او این مطالعه را به رفتار گروهی انسانها نیز تعمیم داد. نتایج جالب توجه بود. اگر دو نفر در یک تیم طناب کشی حاضر شوند هر یک تا 93% توان خود را به کار خواهند گرفت. اگر طناب کشی بین گروههای سه نفره انجام شود هر یک از اعضاء تیم  85% توان خود را به کار خواهد گرفت، این عدد در مورد یک تیم هشت نفره برای هر فرد تنها 49% خواهد بود!

همراهی و مشارکت؛ مشارکت

همراهی و مشارکت؛ مشارکت

زندگی فقط یک چیز از ما می‌خواهد؛ مشارکت!. مشارکت هم برای شادی و هم برای محافظت از ما ضروری است. 

 

همراهی و مشارکت؛ رسیدن به هدف

همراهی و مشارکت؛ رسیدن به هدف

مریدی گفت: تمام استادان می گویند گنجینه های روحانی از راه جست و جو در انزوا کشف می شوند. پس چرا ما این جا کنار همیم؟

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics