تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بخشش چیست و چه فوایدی دارد؟

بخشش چیست و چه فوایدی دارد؟

بخشش تصمیم برای رها کردن خشم و افکار انتقام‌جویی است و باعث روابط سالم تر، کاهش استرس و اضطراب و افسردگی و سلامت روانی و معنوی می شود.

بخشش؛ بردگی

بخشش؛ بردگی

در دورانی که سنت اگزوپری نویسنده به عنوان خلبان هواپیمایی پستی در صحرا خدمت می‌کرد، یکبار همراه دوستانش در فرودگاه جمع شدند؛ چون یکی از کارگران مراکشی می‌خواست به شهر زادگاهش برگردد. 

 

بخشش؛ خیابان دوطرفه

بخشش؛ خیابان دوطرفه

استاد می گوید:

_ بخشش، یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر به سوی زندگی ره یابیم.

بخشش؛ هدیه تولد

بخشش؛ هدیه تولد

خانمی مقداری پول برداشت تا پسرش را به سینما ببرد. پسرک هیجان زده بود و مدام از مادرش می پرسید، چقدر طول می کشد تا به سینما برسند.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics