تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

بدهی های غیر جاری به دیون و بدهی‌هایی که جزء بدهی‌های جاری نباشند، گفته می شود. در این مبحث اصطلاحات انگلیسی به همراه مختصر توضیح جهت آشنایی هرچه بیشتر کاربران ارائه می‌گردد.

حساب‌ها و اسناد پرداختنی بلندمدت (long-term Liability)
به دیونی که سررسید آنها بیش از یک سال مالی باشد بدهی های بلند مدت گفته شده در قسمت بدهی های غیرجاری ترازنامه منعکس می گردد.


    
تسهیلات مالی دریافتنی بلندمدت (long-term Loans  payable)
به استقراض هایی که سر رسید بازپرداخت آنها بیش از یک سال مالی است تسهیلات مالی بلند مدت گفته شده و در ترازنامه جزء بدهی های غیر جاری طبقه بندی می شوند. تسهیلات مالی بلند مدت بر جریان‌های نقدی آتی مؤثرند و به همین دلیل افشای سررسید و زمان ‌بندی بازپرداخت آن‌ها در یادداشت‌ های توضیحی اطلاعات مفیدی به استفاده‌کنندگان می‌دهد.

 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (provision for staff termination benefits)
طبق قوانین، شرکت ها موظفند مبلغی را به عنوان حق سنوات برای کارکنان خود در پایان هر سال مالی لحاظ نمایند این مبلغ جزء دیون شرکت به کارکنانش است که در صورت پرداخت نشدن برای آن ذخیره ای تحت عنوان ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان درنظر گرفته می شود.

 

منبع
استاندارد حسابداری شماره 14(دارایی‌ها و بدهی‌های جاری)

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics