تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 یکی از صورت‎های مالی اساسی  که چگونگی و نتیجه عملکرد مالی یک شخصیت حسابداری (واحد گزارشگر) را طی دوره مالی نشان می‎دهد. در اینجا تعدادی از اصطلاحات مربوطه به جهت آشنایی کاربران ارائه شده است.
 

فروش خالص (net sales)
تعریفی که برای فروش خالص در مقررات بورس انگلستان (716No.،(Stock Exchange Regulations 1984 برای آن داده‌شده چنین است:" مبالغ حاصل از فروش کالا و خدمات (که مربوط به فعالیت‌های عادی مؤسسه باشد) پس از وضع برگشتنی و تخفیفات فروش، مالیات فروش و  هرگونه مالیات و عوارضی که به فروش تعلق گیرد.

 

بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (Cost of Goods Sold-Cost of Sale)
هزینه‌ای که برای ساختن یا تهیه کردن کالایی که به فروش رسیده، تقبل شده است. این اصطلاح را  Cost of Goods Sold نیز گویند. برای به دست آوردن بهای تمام‌شده‌ کالای فروش رفته، بهای تمام‌شده کالای ساخته‌شده  را در طی دوره‌ی معین با موجودی کالا در اول دوره جمع و از حاصل جمع، موجودی کالا در پایان دوره کسر می‌کنند است.

 

سود (زیان) ناخالص (Gross(loss) profit)
به ما‌به‌التفاوت بین فروش خالص و بهای تمام‌شده‌ کالای فروش رفته، سود (زیان) ناخالص گویند.

 

هزینه‌های فروش،اداری وعمومی
- هزینه فروش (Cost of living sales)
به هزینه‌هایی که مستقیماً  و به‌طور کامل در ارتباط با عملیات فروش کالا هستند. این هزینه‌ها جزء هزینه‌های عملیاتی  شرکت محسوب شده  و در محاسبه سود خالص  شرکت بکار می‌رود (نوشته از دکتر حسینی).

 

- هزینه اداری ( Administrative costs)
هزینه‌هایی که برای مدیریت یک سازمان ضروری می‌باشند و پشتیبان فعالیت‌های کارکنان سازمان می‌باشند.

 

- مخارج عمومی (general expenses)
آن گروه از مخارج یک سازمان که به‌سادگی نمی‌توان در یک دسته‌‌بندی هزینه‌ها قرار داد.

 

سود (زیان) عملیاتی (Operating (losses) Profit)
در حسابداری به سود (زیان) عملیاتی، سود (زیان) قبل از بهره و مالیات (Earnings before Interest and taxes) یا به اختصار EBIT نیز گفته می شود که معیاری است از سود شرکت که هزینه‌های بهره و مالیات را مستثنی می‌کند. سود عملیاتی حاصل تفریق درآمدهای عملیاتی از هزینه های عملیاتی است. گاهی اوقات برای شرکتی درآمد غیرعملیاتی صفر دارد، درآمد عملیاتی هم‌معنا با درآمد قبل از بهره و مالیات(EBIT) و سود عملیاتی به‌کار برده می‌شود.

 


هزینه‌های مالی(financial expenses)
هزینه های مالی در اصل هزینه های تامین مالی استقراضی (Cost of Debt Capital) می با شند. بر طبق استاندارد شماره 13 حسابداری ایران، سود تضمین‌ شده‌، کارمزد و جرایم‌ دیرکرد تسهیلات‌ مالی‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ جزء مخارج تامین مالی به حساب می آیند.

 

سود (زیان) قبل از مالیات (Earnings before taxes)
به سود (زیان) قبل از مالیات (EBT)، سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات نیز گفته می شود که معیاری است از سود شرکت که هزینه مالیات را مستثنی می‌کند.

 

اثر مالیاتی (Tax Effect)
هزینه مالیات عملکرد شرکت به طور معمول جزء هزینه های با اهمیت شرکت قلمداد می گردد. لذا مبلغ آن را محاسبه نموده و آخرین قلمی است که در صورت سود و زیان دوره قبل از سود خاص می آید. به عبارتی با لحاظ کردن مالیات عملکرد در سود (زیان) قبل از مالیات، سود خالص شرکت بدست می آید.

 

سودخالص( Net profit)
سود خالص، به آورده یا سود یک نهاد، در طول یک دوره حسابداری اطلاق می‌گردد، که در آن کلیه  هزینه‌ و درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی و همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت، لحاظ شده است.

 

سود قابل تخصیص  (Profit Distributable)
منظور از سود قابل تخصیص، سودی است که پس از لحاظ کردن سود (زیان) خالص دوره، اثار انباشته سودهای سنوات قبل و تعدیلات سنواتی بدست می آید.

 

منبع
فرهنگ اصطلاحات حسابداری، سجادی نژاد و اکبری
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش
فرهنگی تشریحی حسابداری آکسفورد
فرهنگ تخصصی حسابداری میر
استانداردهای حسابداری

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics