تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 

اقتصادسنجی تک معادلات با فروض کلاسیک

نویسنده: مسعود درخشان

 

کتابفروشی آنلاین

 

 
 

 

نام کتاب: اقتصادسنجی تک معادلات با فروض کلاسیک، جلداول، بخش اول

نام نویسنده: مسعود درخشان

نام انتشارات: سمت

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics