تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اطراف من؛ در نهایت زیبایی

اطراف من؛ در نهایت زیبایی

یکبار دستم را از مه پر کردم.

 

سپس دستم را باز کردم، بیا و ببین، مه به کرمی بدل شده بود. 

 

اطراف من؛ برای همیشه

اطراف من؛ برای همیشه

من برای همیشه بر این سواحل گام خواهم زد،

 

در میان ماسه و کف.

 

 

اطراف من؛ اسیر ماده ام

اطراف من؛ اسیر ماده ام

من بودم،

 

من هستم. 

 

اطراف من؛ سردرگمی

اطراف من؛ سردرگمی

می خواستم زندگی کنم

اطراف من؛ سد راه

اطراف من؛ سد راه

آنها که باید مرا یاری کنند سد راهم می شوند،

اطراف من؛ رنج و سکوت

اطراف من؛ رنج و سکوت

دنیا را بد ساخته اند …

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics