تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تبییـن اصول پنجگانه تفکرانتقادی براساس آرای ( واتسون – گلیزر)

تبییـن اصول پنجگانه تفکرانتقادی براساس آرای ( واتسون – گلیزر)

برای تبیین تفکر انتقادی اصولی وجود دارد که از 5 مرحله ی زیر تشکیل شده است:
 

موانع تفکر انتقادی

موانع تفکر انتقادی

نگرش های زیر اگرچه غیرمعمول نیستند، اما موانعی برای رسیدن به تفکر انتقادی به حساب می آیند...

مهارت تفکر انتقادی

مهارت تفکر انتقادی

منظور از تفکر نقادانه، تفکر منطقی است که معطوف بر این است که فرد چه تصمیمی بگیرد و چه کاری انجام دهد.

در تعریف دیگر، مهارت تفکر نقادانه این گونه مطرح شده است:

مهارت های به دست آوردن تفکرنقادانه

مهارت های به دست آوردن تفکرنقادانه

تفکر طریقی برای معنادار کردن رابطه‌های میان رخدادها، مفاهیم، اصول و اشیاء است و تفکر انتقادی هم اندیشیدن درباره شیوه‌ی تفکر خوداست.

چنداصل درمورد تفکر نقادانه

چنداصل درمورد تفکر نقادانه

درتفکر انتقادی عوامل مؤثر بر رفتارها ونگرش ها ابتدا مشخص‌شده و مورد ارزشیابی قرارمی گیرد و سعی می‌شود از مهارت‌های تفکر، بالاترین استفاده مفید صورت گیرد.

تعریف و ضرورت تفکر نقادانه

تعریف و ضرورت تفکر نقادانه

روش پرسش و پاسخ سقــراطی در 2500 سال پیش بهتـرین راهبـرد آمــوزش تفکر انتقـادی می‌باشد، که در آن سقـراط نیــاز به تفکر را بـرای روشـنی و استـحـکام منـطق به طـور مشخـص نـشان می‌دهد.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics