تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1394

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1394

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1394/2/6 به پیشنهاد شماره 56/5448 مورخ 1394/1/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات_مصوب 1383_ و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) _ مصوب 1393 _ تصویب کرد:

 

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1393

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1393

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1393/2/28 به پیشنهاد شماره 56/14027 مورخ 1393/2/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات_مصوب 1383_و بند (ج) تبصره(19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

 

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1391

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1391

هیئت وزیران در جلسه مورخ1391/8/14 بنا به پیشنهاد شماره 56/132772 مورخ 1391/7/25 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد تبصره(1) ماده(2) قانون برگزاری مناقصات_مصوب 1383 تصویب نمود:

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1389

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1389

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/3/16 بنابه پیشنهاد شماره 56/498/24579 مورخ 1389/2/19 وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد تبصره(1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات _ مصوب 1383 _ موافقت نمود:

 

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1387

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1387

نصاب جدید معاملات در کشور تعیین شد

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1385

نصاب معاملات از سال 1384 / سال 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/8/17 بنا به پیشنهاد شماره 56/1011/9312 مورخ 1385/3/7 وزارت امور اقتصاد دارایی و استناد تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-تصویب نمود:

رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات

رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بند ه ماده29 قانون مناقصات جدید

بند ه ماده29 قانون مناقصات جدید

وزیران عضو کمسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1388/7/18 بنا به پیشنهاد شماره 100/30576 مورخ 1388/3/31 معاونت برنامه ریزی و

بند ه ماده 29 قانون مناقصات

بند ه ماده 29 قانون مناقصات

هیت وزیران در جلسه مورخ 1385/7/5 بنا به پیشنهاد شماره 1/149966-1 مورخ 1384/8/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند"ه" ماده (29) قانون برگزاری مناقصات _ مصوب 1383-0 آیین نامه بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12)   قانون برگزاری مناقصات

آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات

شماره 84136/ت 33560 ﻫ    مورخ 16 مهر 1385


با اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
 

شماره22225/ت37194هـ 17/2/1386
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/2/1386 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 191191/9972هـ/ب مورخ 13/12/1385 تصویب نمود:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 مهر 1385 بنا به پیشنهاد شماره 101/75223 مورخ 29 تیر 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «ج» ماده (12) قانون برگزاری مناقصاتـ مصوب 1383 ـ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

‌قانون برنامه و بودجه کشور  ‌مصوب 1351.12.10

‌قانون برنامه و بودجه کشور ‌مصوب 1351.12.10

قانون برنامه و بودجه کشور

‌مصوب 1351.12.10

 

‌ماده 1

‌ماده 2

‌ماده 3

‌ماده 4

‌ماده 5 -

‌ماده 6

‌ماده 7

‌ماده 8

‌ماده 9

‌ماده 10

‌ماده 11

‌ماده 12

‌ماده 13

‌ماده 14

‌ماده 15

‌ماده 16

‌ماده 17

‌ماده 18

‌ماده 19

‌ماده 20

‌ماده 21

‌ماده 22

‌ماده 23

‌ماده 24

‌ماده 25

‌ماده 26

‌ماده 27

‌ماده 28

‌ماده 29

‌ماده 30

‌ماده 31

‌ماده 32

‌ماده 33

‌ماده 34

‌ماده 35

‌ماده 36

‌ماده 37

‌ماده 38

‌ماده 39

‌ماده 40

‌ماده 41

‌ماده 42

‌ماده 43

‌ماده 44

‌ماده 45

‌ماده 46

‌ماده 47

‌ماده 48

‌ماده 49

‌ماده 51

‌ماده 52

‌ماده 53

 

 

 

قانون احکام دائمی برنام ههای توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنام ههای توسعه کشور

در این مقاله  ازقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله  ازقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایراندر سال 1395 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)

در این مقاله  از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

 

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

در این مقاله  ازانعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده پرداخته شده است .

 

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران 92

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران 92

در این مقاله  ازدستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران در سال  92 که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

دستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم

دستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم

در این مقاله  ازدستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

دستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد

دستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد

در این مقاله  ازدستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

« 1 2 3 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics