دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

قانون احکام دائمی برنام ههای توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنام ههای توسعه کشور

در این مقاله  ازقانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله  ازقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایراندر سال 1395 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲)

در این مقاله  از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده پرداخته شده است .

 

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع

در این مقاله  ازانعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع که به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده پرداخته شده است .

 

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران 92

دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران 92

در این مقاله  ازدستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلف پیمانکاران در سال  92 که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

دستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم

دستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم

در این مقاله  ازدستورالعمل دامنه قیمتهای مناسب ویرایش سوم که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

دستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد

دستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد

در این مقاله  ازدستورالعمل تهیه اقلام ستاره دار بیش از30درصد که به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده پرداخته شده است .

خلاصه قانون برنامه ششم

خلاصه قانون برنامه ششم

در این مقاله  مواردی از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران  که به تصویب شورایعالی  رسیده پرداخته شده است .

جداول تشخیص صلاحیت پیمانکاران  درسال 94

جداول تشخیص صلاحیت پیمانکاران درسال 94

در این مقاله  جداول تشخیص صلاحیت پیمانکاران  درسال 94 که به تصویب هیئت وزیران رسیده است پرداخته شده است .

تهیه فهرست خاص

تهیه فهرست خاص

در این مقاله  ازتهیه فهرست خاصکه به امضای آقای محمد باقر نوبخت رسیده است پرداخته شده است .

بخشنامه تجزیه بها 96

بخشنامه تجزیه بها 96

در این مقاله بخشنامه تجزیه بها  در سال 96 که به تصویب شورایعالی فنی  رسیده است پرداخته شده است .

آیین نامه معاملات دولتی

آیین نامه معاملات دولتی

در این مقاله  از آیین نامه معاملات دولتی که به تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسیده است پرداخته شده است .

ایین نامه تضمین معاملات دولتی

ایین نامه تضمین معاملات دولتی

در این مقاله  ازایین نامه تضمین معاملات دولتی که به تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسیده است پرداخته شده است .

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

در این مقاله  از قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که به تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسیده است پرداخته شده است .

آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)

آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)

در این مقاله  از آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات) که به تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسیده است پرداخته شده است .

ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی

ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی

در این مقاله  ازضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی که به تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسیده است پرداخته شده است 

دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران

دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران

در این مقاله با 69 ماده ازدستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها که به امضای معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور رسیده است پرداخته شده است .

آیین نامه مستندسازی

آیین نامه مستندسازی

 این مقاله از آیین نامه مستندسازی که به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است پرداخته شده است 

آیین‌نامه بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات

در این مقاله از آیین‌نامه بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات که به تصویب هیئت وزیران رسیده است پرداخته شده است 

قانون تنظیم مقررات دولت

قانون تنظیم مقررات دولت

در این مقاله با 69 ماده از قانون تنظیم مقررات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است پرداخته شده است 

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics