تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دیالوگ ماندگار سینما؛ تصور مرگ 1

دیالوگ ماندگار سینما؛ تصور مرگ 1

بعضی وقتها فکر می کنم اونقدر دارم برایِ زندگی می جنگم،

که وقتی برای زندگی کردن ندارم.

دیالوگ ماندگار سینما؛ تصور مرگ 2

دیالوگ ماندگار سینما؛ تصور مرگ 2

آنجلیکا: وقتی می میریم چی میشه؟
ویرجینیا: چی میشه...؟ به همون جایی میریم که ازش اومدیم.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics