تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

چرا از مدلسازی معادله ساختاری استفاده می کنیم؟

چرا از مدلسازی معادله ساختاری استفاده می کنیم؟

 چرا مدلسازی معادله ساختاری عمومیت یافته است؟ حداقل چهار دلیل اصلی برای چنین عمومیتی وجود دارد. دلیل اول اینکه محققان در نیاز به کاربرد متغییرهای مشاهده شده چندگانه برای درک بهتر از حوزه علمی پژوهشی خود آگاه تر شده اند.

اشتباهات رایج در استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

اشتباهات رایج در استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

برخی اشتباهات رایج در استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در ادامه بیان شده است.

آزمون ها سنجش رابطه و سنجش همبستگی

آزمون ها سنجش رابطه و سنجش همبستگی

آزمون های سنجش رابطه: در این آزمون جهت و شدت رابطه مورد آزمون قرار نمی گیرد. زمانیکه مقیاس سنجش متغیرهای پژوهش هر دو اسمی است یا یکی اسمی و دیگری رتبه ای و یا نسبتی باشد، استفاده از این آزمون گزینه مناسبی خواهد بود. 

انتخاب آزمون مناسب و تحلیل کمی؛ آزمون های (مقایسه ای)

انتخاب آزمون مناسب و تحلیل کمی؛ آزمون های (مقایسه ای)

انتخاب آزمون مناسب و مرتبط برای تحلیل داده های پژوهش تنها وابسته به یک عنصر نبوده و عوامل مختلفی در آن دخالت دارند. در آزمون های سنجش تفاوت و اختلاف (مقایسه ای) گاهی نوع فرضیه شما به گونه ای است که قصد دارید مقایسه ای را بین میانگین های دو گروه یا بیشتر و یا حتی میانگین صفتی را در یک گروه با مقدار ثابتی مقایسه کنید. در این صورت از آزمون های زیر که در زیرمجموعه آزمون های پارامتریک قرار دارند، می توانید استفاده نمایید:

مراحل اجرای پژوهش پس رویدادی

مراحل اجرای پژوهش پس رویدادی

هدف تحقیق پس رویدادی کشف روابط بین متغیرهای پژوهشی است. دراین روش از دو طرح علی و گروه ملاک یا علی- مقایسه ای استفاده می شود. اکنون مراحل اجرای این روش موردبحث قرارمی گیرد.

مزایا و معایب تحقیقات پس رویداری

مزایا و معایب تحقیقات پس رویداری

ازجمله محاسن این روش می توان به موارد اشاره کرد: 1. تحقیق پس رویدادی درکلیه مواقعی که امکان آزمایش میسرنیست، نیاز پژوهشگررا برآورده می سازد. برای مثال، پژوهشگر نمی تواند رابطه بین استعمال دخانیات وسرطان ریه رابه صورت آزمایشی مورد پژوهش قراردهد.

تعریف تحقیق پس رویدادی و ویژگی های آن

تعریف تحقیق پس رویدادی و ویژگی های آن

این روش با عنوان پس رویدادی،اولین بار توسط چاپین در سال1937 و بعدها توسط گرین وود به طور گسترده ای مورداستفاده قرارگرفت. پس رویدادی از نظر معنی عبارت است از آنچه بعدا انجام می شود.  

هدف از تحلیل محتوا و انواع آن

هدف از تحلیل محتوا و انواع آن

در ابتدا روش تحلیل محتوا تنها در تحلیل ویژگى هاى پیام به کار مى رفت. در این زمینه دو مسئله مطرح بود: یکى، دلالت؛ یعنى رابطه بین دلیل و مدلول که همان بررسى معنا و مفهوم و جنبه شناختى پیام مى باشد و دیگرى، بررسى سبک و ساخت پیام یا جنبه زیبا شناختى آن.

تاریخچه و تعریف تحلیل محتوا

تاریخچه و تعریف تحلیل محتوا


از عمر اصطلاح تحلیل محتوا به صورت علمى آن بیش از پنجاه سال نمى گذرد، اما ریشه تاریخى آن به آغاز کاربرد آگاهانه انسان از نمادها و زبان برمى گردد. اولین کند و کاو تجربى محتواى ارتباطات به مطالعات الهیات در اواخر سده هفدهم برمى گردد؛ هنگامى که کلیسا نگران گسترش مطالب غیر مذهبى در روزنامه ها بود. از آن زمان به بعد این کند و کاو تجربى به حوزه هاى دیگر نیز کشیده شد.

مراحل پژوهش تحلیل محتوا

مراحل پژوهش تحلیل محتوا

گذشته از مراحل عمومى پژوهش که شامل انتخاب موضوع، مطالعه اولیه و اکتشافى، تهیه طرح تحقیق و... است، مهمترین مراحل پژوهش تحلیل محتوا عبارتند از:

روش های تحلیل کیفی

روش های تحلیل کیفی


منظور از تحلیل داده ها، بدون توجه به نوع داده ها و نوع گرد آوری این داده ها، عبارت است از اعمال نوعی نظم بر اطلاعات کسب شده و ارائه نتایج در گزارش پژوهش. هدف کلی تحلیل کمی و کیفی عبارت است سازمان دهی، سنتز ( ترکیب ) و ارائه ساختار اطلاعات پژوهش. 

نرم افزارهای تحلیل کیفی و انواع آن

نرم افزارهای تحلیل کیفی و انواع آن

وابسته بودن مطالعات کیفی به محیط و تمرکز آن بر داده های کلامی و بر ذهنیت پژوهشگر، امکان استفاده از ابزارهای الکترونیک و کامپیوتر را دشوار می نماید. در عین حال در سال های اخیر توسعه چشم گیری در نرم افزارهایی که در برای تحلیل کیفی بکار می­روند, صورت پذیرفته است. بسیاری از پژوهشگران کیفی هنوز به تحلیل دستی داده­ ها پایبندند؛ اما مزایایی که تحلیل داده ­ها به کمک رایانه در پی دارد, موجب سوق دادن آن­ها به سمت استفاده از نرم افزارها شده است. 

انحراف معیار

انحراف معیار

مفدیدترین اندازه پراکندگی جذر واریانس یا همان انحراف معیار داده ها است. اندازه انحراف معیار به ما می گوید که مشاهدات تا چه مقدار در اطراف میانگین آنها قرار دارند

چارکها

چارکها

چارکها نقاطی بر روی مقیاس اندازه گیری هستند که کلیه مشاهدات یا نمره ها را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کند .

شاخصهای پراکندگی (دامنه تغییرات)

شاخصهای پراکندگی (دامنه تغییرات)

ساده ترین شاخص پراکندگی است.

شاخص های آماری (نما (مد))

شاخص های آماری (نما (مد))

عبارت از عددی یا نمره ای که در توزیع فراوانی دارای بیشترین فراوانی است و از طریق مشاهده توزیع فراوانی و تعیین عددی که دارای بیشترین فراوانی است تعیین می شود.

شاخص های آماری (میانه)

شاخص های آماری (میانه)

نقطه ایست (رقمی است) که 5۱ درصد داده ها کمتر از آن و 5۱ درصد داده ها بیشتر از آن است. برای محاسبه میانه، گام اول آن است که داده ها را به تریب صعودی به نزولی و یا برعکس مرتب کنید.

شاخص های مرکزی (میانگین حسابی)

شاخص های مرکزی (میانگین حسابی)

آن را میانگین نیز می گویند متداول ترین اندازه مرکزی می باشد که از رابطه زیر به دست می آید:

شاخص های آماری

شاخص های آماری

یکی از هدفهای پردازش آماری دست یابی به ارزش یا مقدار واحد از میان مقادیر متغیر مورد مطالعه است تا بتوان بر اساس آن به خصوصیات مختلف متغیر پی برد. 

آزمون‌های آمار استنباطی

آزمون‌های آمار استنباطی

آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست‌آمده از یک گروه کوچک(نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه "پارامتریک" و "ناپارامتریک" تقسیم می‌شوند.

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics