تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394

سازمان مدیرت وبرنامه ریزی کشور

قانون بودجه سال 1364

قانون بودجه سال 1364

‌قانون بودجه 1364 کل کشور
‌ماده واحده - بودجه سال 1364 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست و‌شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (6.892.126.106.000) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد و‌یکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (6.892.126.160.000) ریال می‌باشد.

اولویت های پژوهش های سال 91 موضوع بند 89

اولویت های پژوهش های سال 91 موضوع بند 89

روسای محترم دستگاه های مشمول جزء 1 بند میم ماده 224 برنامه پنجم توسعه و بند 89 قانون بودجه 1391 کل کشور

آئین نامه اجرایی بند 89

آئین نامه اجرایی بند 89

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391

استانداری های سراسر کشور

قانون بودجه سال 1391 (pdf)

قانون بودجه سال 1391 (pdf)

جناب اقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده قانون بودجه سال 1391 (doc)

ماده واحده قانون بودجه سال 1391 (doc)

قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ برپنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

آئین نامه بند 29 قانون بودجه سال 1392

آئین نامه بند 29 قانون بودجه سال 1392

وزارت امور اقتصادی دارایی-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

سیاستها و اولویتهای پژوهش سال 1392

سیاستها و اولویتهای پژوهش سال 1392

براساس جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامـه پـنجم توسـعه " کلیـه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی کـه از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده مـیکننـد،

آئین نامه های قانون بودجه سال 1392

آئین نامه های قانون بودجه سال 1392

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصلاح قانون بودجه سال 1392

اصلاح قانون بودجه سال 1392

حضرت حجت الاسلام و آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

قانون بودجه سال 1392 (doc)

قانون بودجه سال 1392 (doc)

1 ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دومیلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (2.360.485.507.000.000) ریال شامل:

آئین نامه تبصره 21 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه تبصره 21 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

آئین نامه بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1393

آئین نامه بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1393

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

« 1 2 3 4 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics