تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 راه خوشبختی از نگاه وین دایر

راه خوشبختی از نگاه وین دایر

همه روز ما ، با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است : " به چه فکر می اندیشی ؟

مسیر زندگی از نگاه وین دایر

مسیر زندگی از نگاه وین دایر


همه چیزهای زندگی، برای خدمت به تو هستند، نه آن که تو در خدمت آنها باشی.

 

خودباوری از نگاه وین دایر

خودباوری از نگاه وین دایر

باور ما درباره خودمان، مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics