تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
نام فایل گروه فایل تعداد دانلود امتیاز
مرور نظام مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالش ها و راهکارها مقالات مروری و فراتحلیل 5
مرروی سیستماتیک بر تحقیقات مدیریت دانش زنجیرهی تأمین: آخرین پیشرفتهای علمی و فرصتهای تحقیقاتی مقالات مروری و فراتحلیل 3
فراتحلیل (متا آنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی مقالات مروری و فراتحلیل 5
Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis مقالات مروری و فراتحلیل 4
ASSOCIATIONS BETWEEN CORPORATE CHARACTERISTICS AND DISCLOSURE LEVELS IN ANNUAL REPORTS: A META-ANALYSIS مقالات مروری و فراتحلیل 4
پریزما؛ موارد ترجیحی در گزارش مقالات مروری منظم و فراتحلیلها مقالات مروری و فراتحلیل 5
مرور سیستماتیک: روش شناسی برای جلوگیری از سوگیری ها یا توجیه آنها؟ مقالات مروری و فراتحلیل 6
ارزیابی کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام مند و فراتحلیل در مجلات پرستاری و مامایی ایران مقالات مروری و فراتحلیل 6
مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط با افسردگی دوران بارداری در مطالعات (1375- ایرانی) مقالات مروری و فراتحلیل 4
چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی مقالات مروری و فراتحلیل 5

 

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics