تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

معرفت و حکمت از نگاه جبران خلیل جبران

معرفت و حکمت از نگاه جبران خلیل جبران

معرفت زمانی تکامل می یابد که کار و کوشش با آن همراه باشد.

 

بخشش از نگاه جبران خلیل جبران

بخشش از نگاه جبران خلیل جبران

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند

علم و عمل از نگاه جبران خلیل جبران

علم و عمل از نگاه جبران خلیل جبران

اگر بکوشی و در پی نصیبی حتی

برای خود باشی بدان که صالحی.

عشق و دوستی از نگاه جبران خلیل جبران

عشق و دوستی از نگاه جبران خلیل جبران

نیازهای انسان در حال دگرگونی است و تنها چیزی که دگرگون نمی‌شود؛

عشق به اوست؟ زیرا عشق او باید پاسخگوی نیازهایش باشد.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics