تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

باورهای الهی قمشه ای

باورهای الهی قمشه ای

در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید، بلکه مهم این است که در مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics