دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

تاریخچه حسابرسی در ایران

تاریخچه حسابرسی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد در جهان که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خو را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics