تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

هزینه یابی کیفیت خدمات حسابرسی

هزینه یابی کیفیت خدمات حسابرسی

اسـتــانـداردهـــای حـسابرسی، حسابرسان را ملــزم بــه اجــرای حسابرســی باکیفیت و طراحی و برقراری سیستم کنترل کیفیت کرده اســت. طراحی و برقراری سیستم کنتــرل کیفیــت و انجام حسابرســی با کیفیت، نیازمند صــرف منابع و هزینه زا است. پژوهش های زیادی درباره ی کیفیت حسابرسی انجام شــده اما به هزینه های کیفیت، توجه زیادی نشده است. 

 

100 نکته مهم و کلیدی دیگر در حسابرسی

100 نکته مهم و کلیدی دیگر در حسابرسی

101. کنترل های داخلی به دو دسته مالی و عملیاتی تقسیم می شود.

102. کنترل های پایه، کنترل هایی هستند که جهت حصول اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری استقرار می یابند.

100 نکته مهم و کلیدی در حسابرسی

100 نکته مهم و کلیدی در حسابرسی

1. مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.

2. بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.

استاندارد حسابرسی ۳۲۰ اهمیت در حسابرسی

استاندارد حسابرسی ۳۲۰ اهمیت در حسابرسی

هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مفهوم‌ اهمیت‌ و رابطه‌ آن‌ با خطر حسابرسی‌ است‌. حسابرس‌ در هر کار حسابرسی‌ باید اهمیت‌ و رابطه‌ آن‌ را با خطر حسابرسی‌ ارزیابی‌ کند.

حسابرس و انواع حسابرسی

حسابرس و انواع حسابرسی

حسابرس به فرد یا مؤسسه‌ای گفته می‌شود که مسئولیت نهایی حسابرسی صورت‌های مالی یا ارائه خدمات مرتبط را به عهده دارد. حسابرس باید فردی مستقل از سازمانی باشد که در حال رسیدگی آن است.

حسابرسی

حسابرسی

حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذی‌نفع.

تاریخچه حسابرسی در ایران

تاریخچه حسابرسی در ایران

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد در جهان که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خو را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics