تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شما برای انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده اید.ببینید چقدر این امر مهم است‌! نگذارید این "من" ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد.
پاراماهانسا یوگاناندا

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ کس از کشته شدن در راه باورش دم نمی زند.
وینستون چرچیل

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.
وینستون چرچیل

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد.
وینستون چرچیل

عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.
وینستون چرچیل

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی؛ رو به تکامل، یعنی دگرگونی های بسیار...
وینستون چرچیل

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.
وینستون چرچیل

بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق ها هم درست می گویند.
وینستون چرچیل

تا هنگامی که پایان های بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم که روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.
وینستون چرچیل

سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.
وینستون چرچیل

« 1 2 3 4 ... 5 24 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics