تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ،
ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﻠﺨﯽ ﻭ ﺍﺧﻢ ﻭ ﺗَﺨﻢ ﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ!ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ؛
ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؛
ﺍﺻﻼ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﺩﻟﮕﺮﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛
ﺭﺩ ﭘﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ!!

ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻮﺭﺯﻧﺪ؛
ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻠﮑﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ!
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮﺑﻨد
ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﺭﻭﺣﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ!
ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﻧﺖ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ!
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ آﻧﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺮﻭﻧﺪ!
ﺣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎﻥ...

 

ﺗﺼﻮﯾﺮﺷﺎﻥ...
ﺻﺪﺍﯾﺸﺎﻥ...
ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ...
ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﺖ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ!
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﻬﺎ...
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺧﻮﺑﻨﺪ!!

 

در صورت علاقه مندی به یادگیری کامل مبحث نبض زندگی جهت پیش ثبت نام و یا  شرکت در دوره ها کلیک کنید.

جهت پیش ثبت نام  کلیک کنید...

در صورتی که به مشاوره پیرامون موضوع فوق علاقه دارید کلیک کنید...

اطلاعات بیشتر کلیک کنید...

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

امیرشهرویی |   1397/06/15 16:47:44   |
1     0
فقط میتوانم بگویم بایدبه احترام این نوشته ونویسنده کلاه ازسربرداشت وتعظیم کرد...
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics