تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

پائولو کوئیلو؛ رشد درونی

پائولو کوئیلو؛ رشد درونی

یکی از قوی ترین تمرین ها در رشد درونی، توجه به کارهایی است که به طور خودکار انجام می دهیم. مثل تنفس، پلک زدن، یا توجه به حوادث پیرامون مان. 

 

زندگی از نگاه پائولو

زندگی از نگاه پائولو

اگر نسبت به دیگران صبور باشیم،

پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics