تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

شما یک حسابدار هستید یا یک مدیر تصمیم گیر؟

شما یک حسابدار هستید یا یک مدیر تصمیم گیر؟

نشریه معتبر حسابداری ماهنامه انجمن حسابداران خبره انگلستان در یکی از شماره های اخیر خود مقاله ای به قلم آقایان مایک پاتریچ و لئوپرن از اساتید دانشگاه بیرمنگام به چاپ رسانده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics