تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

تفکر و اندیشه؛ روح و شور و عقل

تفکر و اندیشه؛ روح و شور و عقل

عقل شما و شورتان سکان و بادبان های روح دریایی شماست. اگر بادبانهایتان آسیب ببینند؛ یا بشکنند؛ اسیر تکان های شدید و امواج دریا خواهید شد. و یا در وسط دریا بی حرکت بر جا خواهید ماند. اگر عقل به تنهایی فرمان براند ؛ نیرویی است باز دارنده؛

 

 

 

تفکر و اندیشه؛ بگذار خرد راهنمایت باشد

تفکر و اندیشه؛ بگذار خرد راهنمایت باشد

آنگاه که خرد با تو سخن می گوید، به آنچه می گوید گوش بسپار، تا نجات یابی. 

 

تفکر و اندیشه؛ به لطف آدمهایی مثل توست که دنیا قادر به پیشرفت است

تفکر و اندیشه؛ به لطف آدمهایی مثل توست که دنیا قادر به پیشرفت است

یک داستان علمی تخیلی، از جامعه ای می گوید که در آن تقریباً همه آماده ی انجام یک وظیفه ی خاص به دنیا می آیند: تکنسین، مهندس، یا مکانیک. 

 

تفکر و اندیشه؛ گوسفند

تفکر و اندیشه؛ گوسفند

انسان نمی تواند به آسمان نیاندیشد!
چگونه می تواند؟!
مگر انسان هایی که عمر را بی چرا، به چریدن مشغولند...

تفکر و اندیشه؛ بی اندیشه سر کردن...

تفکر و اندیشه؛ بی اندیشه سر کردن...

می خواهم … فقر همه جا سر می کشد!
فقر، گرسنگی نیست! عریانی …
فقر، "چیزی را نداشتن" است.

ولی آن چیز پول نیست...

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics