تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.9.1 بنا به پیشنهاد شماره 101.11750 مورخ 1383.1.29سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ و به منظور تأمین اجرای وظایفی که دستگاه های اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش‌بینی سازوکار اداری مناسب برای‌تسهیل خدمات‌رسانی به مردم‌، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته شده:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده های قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی کشور ارائه شده که در ادامه به جزئیات این قوانین پرداخته می شود:

قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمند کردن یارانه ها

قانون هدفمند کردن یارانه ها، مشتمل‌ بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان‌ رسمی دادگستری‌

آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان‌ رسمی دادگستری‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.7 بنا به پیشنهاد شماره 111.02.2797 مورخ 1381.7.28وزارت دادگستری و به استناد ماده (40) قانون کانون کارشناسان رسمی‌ دادگستری - مصوب 1381-آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان‌ رسمی دادگستری‌ را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

‌قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.1.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مشتمل بر چهارده‌ ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ‌ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد(1)، (5)، (6)و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1)و(6) و الحاق ماده (13)‌ت وسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/8/1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.7.27، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)‌ قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری

فصل اول قانون رسیدگی به تخلفات اداری (تشکیلات و حدود وظایف) شامل 27 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


وزیران عضوکمیسیون امور زیربنایی‚ صنعت و محیط زیست درجلسه مورخ 23/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 41/3/1/74623 مورخ13/6/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (15) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - مصوب 1387 - وبا رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را تصویب نمودند که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

قانون ‌ تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال‚ در تاریخ 20/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

‌قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

‌قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

‌قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌ در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

‌قانون معادن

‌قانون معادن

فصل اول از قانون معادن (تعاریف و کلیات)، شامل 36 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۵۱۰۸/۲۸۸ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

پیرو نامه شماره ۲۶۰۶۰/۲۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ در مورد ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه زیر با توجه به مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود که در ادامه به جرئیات این قانون پرداخته می شود:

‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی (لغو شده)

‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی (لغو شده)

‌قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات شامل 8 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/1/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است که در ادامه به جزئیات این قاون پرداخته می شود:

قانون اساسی

قانون اساسی

قانون اساسی شامل هفده اصل می باشد که در ادامه به جزئیات این اصول پرداخته می شود:

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics