دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

ابطال بند های 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور

ابطال بند های 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040 هـ مورخ 23/6/93 هیات وزیران و نیز تبصره الحاقی به بند 3 مصوبه مذکور

کلاسه پرونده: هـ ع/ 93/1005 ، 94/63 ، 94/165 و 94/377

 هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : 1- عبدالحسین رئیسی 2- مهدی محمدی سفید خـانی به وکـالت مدنی پژمـان حدیقی 3- سهراب فتحیه 4- محمد ربیعی نیا
طرف شکایت : هیات وزیران

ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22

ابطال بخشنامه تعیین وتسعیر ارز به شماره 200/93/524 – 93/6/22

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شـاکــی: شرکت فن آوران طبیعت و صنعت ستایش – آقای محمد مسعود مراد زاده فهرجی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/52 و 94/809

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : حمید اخوانی – سید احمد میرجعفری نظری
طرف شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع خـواستـه : ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور

ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : آقای فرود رفعتی
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 768/7/91 مورخ 17/4/91 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( رئیس امور حقوقی و قراردادها )

ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( رئیس امور حقوقی و قراردادها )

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/242

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : آقای مهدی کامکار با وکالت آقای رسول احمدی فر
طرف شکایت : 1- شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه همدان
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 مورخ 5/4/90 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( رئیس امور حقوقی و قراردادها )

ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93

ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/922

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکـی : شرکت فراگستر بیستون
طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93

ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/978

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره 37158/230 /د مورخ 17/12/1392

ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94

ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/782

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : هیات دولت
مـوضـوع خـواستـه : ابطال تصویب نامه هیات وزیران ( از زمان تصویب ) به شماره 67604/ت 52058 هـ مورخ 28/5/94
گردشکار:
به موجب مصوبه مذکور شرکت های فرهنگی – ورزشی استقلال ایران و پیروزی از فهرست شرکت های قابل واگذاری از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص ، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی خارج شده اند . این تصویب نامه مغایر مواد قانونی ذیل است :
1- مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) : مطابق مواد مذکور قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت تعیین شده است و به موجب آیین نامه اجرایی تشخیص ، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی مصرح در ماده (2) فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی موضوع ماده (2) به تفصیل بیان شده است .
2- مغایر بند ( الف ) تبصره (3) قانون بودجه سال 94 کشور : وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 94 موارد مندرج در مقرره مذکور را به بخش خصوصی واگذار کند. باشگاههای مذکور در برنامه زمانبندی واگذاری سال 94 سازمان خصوصی سازی ( پیوست مصوبه 297 هیات واگذاری مورخ 5/2/94 ) قرار گرفته و ارزیابی شده اند لذا خروج آنها از فهرست شرکت های واگذاری خلاف مقررات مذکور است .
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
هنگام تنظیم گزارش ، علیرغم ابلاغ قانونی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است .
موضوع در جلسه مورخ 4/5/95 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد.

ابطال تصمیم شماره 25890/232 / هـ مورخ 25/12/93 ، 2- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره 19208/ش مورخ 9/2/94

ابطال تصمیم شماره 25890/232 / هـ مورخ 25/12/93 ، 2- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره 19208/ش مورخ 9/2/94

کلاسه پرونده: هـ ع/ 95/218

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شـاکــی : سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد با وکالت خانم سیما اسداللهی و حامد حرازی زاده یزدی
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
مـوضـوع خـواستـه : 1- ابطال تصمیم شماره 25890/232 / هـ مورخ 25/12/93 ، 2- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره 19208/ش مورخ 9/2/94

ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور

ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/94/956

هیـأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پـرونـده : هـ ع/94/956 دادنامه : 203 تاریخ : 29/9/95
* شـاکـی : آقای محمد طاهری
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 245524/20184/51 مورخ 23/12/91 خزانه داری کل کشور

ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/95/181

هیـأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـده : هـ ع/95/181 دادنامه : 204 تاریخ: 29/9/95
* شـاکــی : اتاق اصناف شهرستان نجف آباد
* طرف شکایت : وزارت صنعت ،معدن و تجارت
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال ماده 11 آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور

ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

کلاسه پرونده: هـ ع/93/364

هیــأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/93/364 دادنامه : 205 تاریخ : 29/9/95
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : هیات وزیران – سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 256711/ت 47907 هـ - 28/12/90 هیات دولت و نامه شماره 10 -7/1/91 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات

ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات

کلاسه پرونده: هـ ع/93/491

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/93/491 دادنامه : 223 تاریخ صدور: 29/9/95
* شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
* طرف شکایت : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال ماده 9 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مصوب مرداد 1390 و ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب 27/12/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95

ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95

کلاسه پرونده: 689/95

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/689 دادنامه : 288 تاریخ : 27/11/95
* شـاکــی : بنیاد تعاون ناجا (راهگشا) با وکالت آقای شهریار رسول زاده
* طرف شکایت : کمیسیون نظارت استان مازندران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبات مورخ 18/11/94 و 27/3/95

ابطال بخشنامه شماره 5/3907/9025 – 6/3/94 صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

ابطال بخشنامه شماره 5/3907/9025 – 6/3/94 صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

کلاسه پرونده: 582/94

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/582 دادنامه : 289 تاریخ: 27/11/95
* شـاکــی : آقای سید دانیال کرانیان فرزند سید محمد
* طرف شکایت : دادگستری استان کرمانشاه
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 5/3907/9025 – 6/3/94 صادره از رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه

ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95

ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95

کلاسه پرونده: 75/95

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 95/75 دادنامه : 287 تاریخ : 27/11/95
* شـاکــی : آقای محمد عقیلی غلامحسینی
* طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال تبصره 7 دستورالعمل شماره 77811/94 مورخ 12/5/95

ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 94/573 ، 94/961 ، 94/1211 دادنامه : 297 تاریخ : 30/11/95
* شـاکــی : 1- آقای ناصر شیخ جعفری 2- آقای مهرداد خمامی زاده 3- آقای احمد رضا جهان اندیش به وکالت از عبدالرضا اعتمادی
* طرف شکایت : سازمان خصوصی سازی، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مواد 2 ، 5 و 6 آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی

ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین

ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین

کلاسه پرونده: هـ ع/95/422

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/422 دادنامه : 303 تاریخ : 10/12/95
* شـاکــی : آقای مسعود نصرتی – شهرداری قزوین به نمایندگی امیر عباس فقیهی – رامین رحمانی
* طرف شکایت : دیوان محاسبات
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 389/177/2 مورخ 10/4/94 دیوان محاسبات استان قزوین

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91

کلاسه پرونده: هـ ع/94/985

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/985 دادنامه : 313 تاریخ : 25/12/95
* شـاکــی : خانم فرزانه اقبالی بابادی
* طرف شکایت : سازمان بنادر و دریانوردی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 29451/ص/91 – 20/9/91

ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91

ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91

هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

* شماره پــرونـــده : هـ ع/95/ 422 دادنامه : 27 تاریخ : 31/2/96
* شـاکــی : شرکت کیمیا گوهر خاک با مدیریت محمدرضا جواشی
* طرف شکایت : گمرک – ج .ا. ایران – سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه 133747/91/73/132/230 مورخ 24/7/91

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics