تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

کار و تلاش؛ با عشق و علاقه کار کردن

کار و تلاش؛ با عشق و علاقه کار کردن

و هنگامی که با عشق و علاقه کار می کنید، خود را به خویشتن، به یکدیگر و به خدا پیوند می دهید.

 

شما کار می کنید تا با زمین و روح زمین هماهنگ شوید. 

 

کار و تلاش؛ تلاش، سقوط، برخاستن و باز کوشیدن مهم است

کار و تلاش؛ تلاش، سقوط، برخاستن و باز کوشیدن مهم است

عرفا می گویند که وقتی طریق روحانی مان را شروع می کنیم، اغلب می خواهیم با خدا صحبت کنیم. اما در آخر کار به جایی می رسد که ما به آن چه او می گوید گوش می کنیم.

 

کار و تلاش؛ معجزه و برکت

کار و تلاش؛ معجزه و برکت

استاد می گوید:

 

_ از هر برکتی که خداوند امروز به شما ارزانی داشته، استفاده کنید. برکت را نمی توان ذخیره کرد. هیچ بانکی نیست تا برکت دریافت شده را به آن بسپاریم و هر گاه مایل بودیم، از آن استفاده کنیم. اگر از برکات استفاده نکنیم، برای همیشه از دست می روند.

 

 

کار و تلاش؛ عاقبت کار

کار و تلاش؛ عاقبت کار

هر گاه تصمیم بکاری گرفتی، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم ( ص ) یک جمله به عنوان اندرز خواست رسول اکرم ( ص ) به او فرمودند :

« اگر بگویم بکار می بندی ؟»

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics