تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 کتاب راز ثروتمند شدن (چگونه می توان پولدار شد)

کتاب راز ثروتمند شدن (چگونه می توان پولدار شد)

آیا بی پولی نگرانی اصلی شما می با شد؟ آیا می توانید با پولی که دارید تمام آرزوهای خود را برآورده نمائید؟ این کتاب مسیر پولدار شدن ، استقلال مالی  و امنیت مالی را نشان می دهد. 

نویسنده : بودو شفر ، مترجم: ابوالفضل حاج حسینی،  چاپ: دوم،  نشر: ناشر پارسا

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics