تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

اندیشه شهید مطهری؛ تعریف عشق

اندیشه شهید مطهری؛ تعریف عشق

علاقه به شخص یا شیء وقتی که به اوج شدت برسد، به طوری که وجود انسان را مسخر کند و حاکم مطلق وجود او گردد عشق نامیده می شود.

 

اندیشه شهید مطهری، محدودیت خود

اندیشه شهید مطهری، محدودیت خود

مبارزه با خود پرستی مبارزه با «محدودیت خود» است. این خود باید توسعه یابد. این حصار که به دور خود کشیده شده است که همه چیز دیگر غیر از آنچه به او به عنوان یک شخص و یک فرد مربوط گردد را بیگانه و ناخود و خارج از خود می بیند باید شکسته شود. 

 

اندیشه شهید مطهری؛ نیروی عشق

اندیشه شهید مطهری؛ نیروی عشق

عشق، قوای خفته را بیدار و نیروهای بسته و مهار شده را آزاد می کند نظیر شکافتن اتم ها و آزاد شدن نیرو های اتمی.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics