تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 شامل 69 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) -  آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) - آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 

 ‌قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) -  آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) - آیین‌نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/5/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب نمودند که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -   ارایه گزارش صورت های مالی شرکت های دولتی به بازرس قانونی موضوع ماده 2

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - ارایه گزارش صورت های مالی شرکت های دولتی به بازرس قانونی موضوع ماده 2

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29 مرداد 1385 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 100/51521 مورخ 30 خرداد 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 ‌قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)

‌قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 شامل 69 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ؛ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (112)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ؛ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (112)

هیات وزیران در جلسه مورخ 6 بهمن 1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (12) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (101)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (101)

هیات وزیران در جلسه مورخ 31 اردیبهشت 1382 بنا به پیشنهاد شماره 101/127655 مورخ 16 مهر 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (101) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 –آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (94)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (94)

هیات وزیران در جلسه مورخ 26 خرداد 1381 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، موضوع نامه شماره 105/39673 مورخ11 خرداد 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛  آیین‌نامه اجرایی ماده (89)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (89)

هیات وزیران در جلسه مورخ 8 آبان 1381 بنا به پیشنهاد شماره 101/134504 مورخ 24 مهر 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (88)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (88)

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 شهریور 1381 بنا به پیشنهاد شماره 101/86432 مورخ12 مرداد 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1380– آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛آیین‌نامه اجرایی ماده (81)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛آیین‌نامه اجرایی ماده (81)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.2.1 بنا به پیشنهاد شماره 105.3687 مورخ 1381.1.20‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -‌مصوب 1380-، آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (69)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (69)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16 مهر 1382 بنا به پیشنهاد شماره 37497 مورخ 5 آبان 1381 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (65)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (65)

هیأت وزیران درجلسه مورخ 30 تیر 1381 بنا به پیشنهاد شماره 71679/101 مورخ 25 تیر 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که با هماهنگی شورای عالی صادرات غیرنفتی تهیه شده و به استناد ماده (65) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1380– آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (63)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (63)

هیات وزیران در جلسه مورخ 23 مرداد 1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 101/85986 مورخ 14 مرداد 1381 سازمان مذکور و به استناد ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (43)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (43)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌موضوع نامه شماره 56.2636.20258 مورخ 1381.4.15 وزارت‌امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380-‌آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (42)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (42)

هیات وزیران در جلسه مورخ 26 خرداد 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 105/39666 مورخ 11 خرداد 1381 سازمان یاد شده و به استناد ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را  تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛آیین‌نامه اجرایی ماده (35)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛آیین‌نامه اجرایی ماده (35)

هیات وزیران در جلسه مورخ 24 اردیبهشت 1382 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (35) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (34)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (34)

آیین نامه اجرایی ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 شامل 4 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (30)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (30)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23 مرداد 1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 101/85986 مورخ 14 مرداد 1381 سازمان یاد شده و به استناد بند (ب) ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1380- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (25)

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ آیین‌نامه اجرایی ماده (25)

هیات وزیران در جلسه مورخ 26 خرداد 1381 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع نامه شماره 105/39673 مورخ 11 خرداد 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به استناد ماده (25) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics