تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت ... و ارتقاء سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی

انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت ... و ارتقاء سطح علمی مؤسسات آموزشی و پژوهشی

شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 1390/10/5 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، جلوگیری از انجام فعالیت های موازی، کاهش هزینه ها و معطوف ساختن منابع دستگاه های اجرای ماموریت های اصلی و قانونی محموله و ارتقای سطح موسسات آموزشی و پژوهشی تصویب نمود: ...

 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

‌قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 شامل 10 ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

 ‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

‌قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ‌مصوب 2 دی ماه 1337 شامل 3 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پراخته می شود:

 آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب 1390/08/01

آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب 1390/08/01

‏هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 / 8 / 1390 ‏بنا به پیشنهاد وزارت تعاون‚ کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (21‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389 ‏ - آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر سیزده ماده و نُه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ هجدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1383.5.28 به تأیید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:
 

 ابطال ماده 55 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها

ابطال ماده 55 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها

موضوع شکایت و خواستهابطال ماده ٥٥ اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها، تاریخ دادنامه 27 تیر ماه 1390 که در ادامه به جزئیات این موضوع پرداخته می شود:

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics