تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

حسابداری و دانشگاه؛ چالش استاد حسابداری

حسابداری و دانشگاه؛ چالش استاد حسابداری

در دانشگاه با سه گروه دانشجو برخورد داریم: 
1- گروهی که مقدار اطلاعات قبلی دارند.

2- گروهی که اصلا زمینه قبلی ندارند.

3- و گروهی سابقه کار حسابداری دارند و کارمند حسابداری هستند.

حسابداری و دانشگاه؛ استاد درس اصول حسابداری شما چه کسی بود؟

حسابداری و دانشگاه؛ استاد درس اصول حسابداری شما چه کسی بود؟

در دانشگاه شما قوی ترین استاد درس اصول یک حسابداری را به شما درس داد یا استاد حق التدریس یا تازه کار با سابقه کم؟
آیا مهم است که درس اصول یک حسابداری که پایه ای ترین درس حسابداری هست توسط چه استادی تدریس شود؟
 

حسابداری و دانشگاه؛ شب امتحان

حسابداری و دانشگاه؛ شب امتحان

شب امتحان؛ بی خوابی؛ زجر؛ جزوه؛ سوال استاد؛

اضطراب و نگرانی؛ پاس کردن یا افتادن؛ مشروط شدن...

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics