تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

برگزاری همایشها

برگزاری همایشها

ضوابط استفاده از عبارت«بین المللی»، «ملی»، «کشوری»، «استانی»، در عنوان همایش ها و جشنواره ها

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات سرمایه ای

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات سرمایه ای

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای

وظایف عامل ذیحساب

وظایف عامل ذیحساب

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

باتوجه به نامه شماره 2/400/123 مورخ 1379/3/1 و 2/400/372 مورخ 1397/6/13 (تصاویر پیوست) معاونت محترم فنی و امور حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دیوان محاسبات کشور،

دستور العمل اجرائی تبصره یک ماده یک و ماده 3آئین نامه اجرائی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور

دستور العمل اجرائی تبصره یک ماده یک و ماده 3آئین نامه اجرائی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور

شماره 17579/5048/53 مورخ 28/5/1368

متن دستور العمل اجرائی تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366

انتخاب ذیحساب موضوع ماده 31

انتخاب ذیحساب موضوع ماده 31

انتخاب مامورین واجد صلاحیت موضوع مواد 31 و 32 قانون محاسبات عمومی بین کارمندان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دستگاه مربوط

 

 قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند

‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌ مستثنی هستند، در تاریخ 1364/11/06 به تصویب رسید. در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

 

 دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (4) تبصره (95)

دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده (4) تبصره (95)

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (97) قانون محاسبات عمومی کشور، به پیشنهاد شماره 52441/10828/53 وزیر امور اقتصادی و دارائی مورخ 24 اسفند ماه 1377 تصویب شد؛ که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

دستورالعمل اجرایی روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75)

دستورالعمل اجرایی روش ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75)

دستورالعمل شماره 47113/9742/54 مورخ 21 بهمن 1377 در خصوص «روش ابلاغ اعتبار» موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور که طی نامه شماره 683/100/2 مورخ 19 بهمن 1377 به تأیید دیوان محاسبات کشور رسیده است. با توجه به اصلاحیه های شماره 15113/2569/54 مورخ 27 تیر 1378 و 48641/10549/54 مورخ 21 اسفند 1378 و 24013/5532/54 مورخ 3 مهر 1379 و نامه شماره 456/401/2 مورخ 7 شهریور 1379 دیوان محاسبات کشور به شرح زیر اصلاح و جایگزین دستورالعمل های مزبور و سایر دستورالعمل های قبلی موضوع ماده مزبور گردیده و جهت اجرا ابلاغ می گردد:

آیین نامه انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54)

آیین نامه انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54)

آیین نامه نحوه واگذاری و میزان و ترتیب استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده (54)، شامل 19 ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 

 ‌آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال

‌آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال

د‌ر آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال، ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.11.5 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (34) قانون محاسبات عمومی کشور -‌مصوب 1366 - آیین‌نامه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 
 

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای

طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای

طبقه بندی اقتصادی هزینه ای، مربوط به "جبران خدمات کارکنان (حقوق و دستمزد)" شامل هفت فصل می باشد  که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 

دستور العمل اجرایی ماده (123)

دستور العمل اجرایی ماده (123)

 دستور العمل اجرایی ماده (123) بنا به پیشنهاد شماره 22883/3289/52  مورخ 28 آبان 1369 وزارت امور اقتصادی و دارائی، شامل 7 ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 

  دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (97)

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (97)

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (97) بنا به پیشنهاد شماره 52441/10828/53 مورخ 24 اسفند 1377 وزارت امور اقتصادی و دارائی له تصویب رسید که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 

آیین نامه اجرایی ماده (74)

آیین نامه اجرایی ماده (74)

آیین نامه اجرایی ماده (74) بنا به پیشنهاد شماره 1802 مورخ 3 مهر 1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی، شامل 18 ماده می باشد که در ادامه به جزییاتی این آیین نامه پرداخته می شود:

ضوابط قانونی پرداخت کمک موضوع ماده 71

ضوابط قانونی پرداخت کمک موضوع ماده 71

‌قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور که در تاریخ 17 آبان 1387 تصویب شد، شامل 5 ماده می باشد که در ادامه به جزییاتی از این قانون پرداخته می شود:

 آئین نامه ماده 62

آئین نامه ماده 62

آیین نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 13 اردیبهشت 1368 به پیشنهاد شماره 5986/ت96 مورخ 23 اردیبهشت 1368، شامل 6 ماده می باشد که در ادامه به جزییاتی از این قانون پرداخته می شود:

آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب

آئین نامه پیش پرداخت و علی الحساب

هیأت وزیران درجلسه مورخ 3 دی 1380 بنا به پیشنهاد شماره 12711/3735/56 مورخ 16 تیر 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366– آیین نامه پیش پرداخت وعلی الحساب، موضوع ماده یاد شده را تصویب نمود که در ادامه به جزییاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

آئین نامه ماده 47

آئین نامه ماده 47

آیین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحیه شماره‌ .23824ت‌33160هـ  تاریخ‌ : 1384.05.11 شامل 8 ماده می باشد که در ادامه به جزییاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

  آئین نامه ماده 46

آئین نامه ماده 46

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27 خرداد 1368 بنا به پیشنهاد شماره 4145/688/52 مورخ 10 اردیبهشت 1368 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آئین نامه و دستورالعمل ماده43

آئین نامه و دستورالعمل ماده43

آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 شهریور 1366، شامل 23 ماده می باش که در ادامه به جزییاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics