دریافت خبرنامه و دعوت نامه
بازگشت به پورتال مرکزی

آئین نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( بازخریدی)

آئین نامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( بازخریدی)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/5/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب نمودند که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

  ‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور

‌قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور

 

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌زیان‌آور

ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک‌ها مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر‌نام است می‌توانند مستخدمین معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (‌بجز کارگران مشمول قانون کار) به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته نمایند.

آئیننامه فوق العاده روزانه موضوع بند ( ث ) ماده ( ۳۹ ) قانون استخدام کشوری

آئیننامه فوق العاده روزانه موضوع بند ( ث ) ماده ( ۳۹ ) قانون استخدام کشوری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۱۳/۷۰۰ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (42) قانون استخدام کشوری ـ مصوب ۱۳۴۵ ـ آیین نامه هایی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این موارد پرداخته می شود:

آیین‌نامه اجرایی بندهای

آیین‌نامه اجرایی بندهای "چ" و "ح" ماده (39) قانون استخدام کشوری(کسر صندوق و تضمین)

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1374.12.13 بنا به پیشنهاد شماره .7216‌د مورخ 1373.11.9 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (7)‌ قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت - مصوب 1370 - و ماده (42) قانون استخدام کشوری - مصوب 1345 - آیین‌نامه اجرایی بندهای (چ) و (ح) ماده (39)‌ قانون استخدام کشوری را تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 دستوالعمل پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناس ارشد، کارشناس خبره و‌کارشناس عالی

دستوالعمل پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناس ارشد، کارشناس خبره و‌کارشناس عالی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.13 بنا به پیشنهاد شماره 105.13502 مورخ 1380.9.3 سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370-‌دستور العملی را به شرح زیر تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 ‌تصویب‌نامه راجع به شروع کار در ماه مبارک رمضان

‌تصویب‌نامه راجع به شروع کار در ماه مبارک رمضان

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.09.15 به استناد تبصره (1) ماده واحده «‌لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر‌کشور و میزان آن» - مصوب 1359 - را تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این مصوب پرداخته می شود:

قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت

قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت

‌قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت با اصلاحیه مورخ 5/10/75 شامل 7 ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

 

 آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌

آیین‌نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.11 بنا به پیشنهاد شماره 101.70436 مورخ 1383.4.23 سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه‌ نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی شامل 27 ماده را تصویب کرد که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:
 

 قانون پرداخت عیدی کارکنان مصوب 1374

قانون پرداخت عیدی کارکنان مصوب 1374

قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز چهارشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1374.10.20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

پاداش پایان سال کارکنان

پاداش پایان سال کارکنان

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت -‌مصوب 1375- اصلاح گردید که در ادامه به جزئیاتی از این اصلاحیه پرداخته می شود:

 مرخصی زایمان

مرخصی زایمان

هیئت وزیران تصویب نامه ای در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران را در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب۱۳۹۲ـ تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این تصویب نامه پرداخته می شود:

 ترویج تغذیه با شیر مادر

ترویج تغذیه با شیر مادر

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 که با عنوان لایحه یک‌ فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه ‌مورخ 6/4/1386 بع تایید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

  قانون و آئین نامه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

قانون و آئین نامه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.11.3 بنابه پیشنهاد شماره 32997‌ مورخ 1377.8.16 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (10) قانون‌ تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت ـ مصوب 1376 ـ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل جساب پس انداز کارکنان دولت را تصویب کرد که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 قانون منع تصدی بیش از یک شغل کارکنان

قانون منع تصدی بیش از یک شغل کارکنان

قانون الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/4/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 22937/18 مورخ 14/5/1388 مجلس‌ شورای اسلامی واصل گردیده است، که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

 دستورالعمل شماره 15 مربوط به ملبوس کارکنان

دستورالعمل شماره 15 مربوط به ملبوس کارکنان

در اجرای قسمتی از مفاد ماده 53 قانون استخدام کشوری برای ایجاد محیط مناسب کار تهیه و تحویل ملبوس به آن دسته ازمستخدمینی که انجام وظایف آنان مستلزم داشتن ملبوس مخصوص است این دستورالعمل به وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتی مشمول قانون استخدام کشوری ابلاغ می‌گردد که در ادامه به جزئیات این دستورالعمل پرداخته می شود:

 

 

 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای کلیه دستگاه های اجرایی کشور

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای کلیه دستگاه های اجرایی کشور

شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ9/12/1389 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و در اجرای ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل اجرایی، شرایط عمومی شایستگی‌های عمومی و تخصصی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این دستور العمل پرداخته می شود:

  بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت

بیمه عمر و حادثه کارکنان دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 قانون تغییر سن فرزندان ذکور جهت استفاده از خدمات درمانی

قانون تغییر سن فرزندان ذکور جهت استفاده از خدمات درمانی

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق های بازنشستگی کشوری‌، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق ها در برخورداری از خدمات درمانی مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.4.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

 ‌قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

‌قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج و طی بندهای نامبرده در ذیل، به تأیید شورای نگهبان رسید که در ادامه به جزئیات این مورد پرداخته می شود:

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics