تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

آئین نامه اصلاح الگوی مصرف

آئین نامه اصلاح الگوی مصرف

وزارت نیرو _ وزارت کشور _ وزارت راه و ترابری _ وزارت آموزش و پرورش _ وزارت امور اقتصادی و دارایی _ وزارت نفت _ وزارت بازرگانی _ وزارت صنایع و معادن

ممنوعیت خرید کالای خارجی63613 /ت 51966 هـ مورخ19/5/94

ممنوعیت خرید کالای خارجی63613 /ت 51966 هـ مورخ19/5/94

هیئت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد شماره 60/103733 مورخ 1394/5/6 وزرات صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ممنوعیت خرید کالای خارجی26725 /ت 48462 هـ مورخ11/3/93

ممنوعیت خرید کالای خارجی26725 /ت 48462 هـ مورخ11/3/93

هیات وزیران در جلسه 1393/2/3 به پیشنهاد شماره 60/278440 مورخ 1392/12/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فرمهای اموال

فرمهای اموال

در اجرای ماده 33 تصویبنامه 10434/ت 212 ه مورخ 76/7/11 هیات محترم دولت تحت عنوان آیننامه اموال دولتی

روءسا/مدیران کل محترم دستگاهای اجرایی/ شرکتهای دولتی استان یزد

روءسا/مدیران کل محترم دستگاهای اجرایی/ شرکتهای دولتی استان یزد

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 51/19866/226093_1391/12/1 معاونت محترم نظارت مالی و خزانه داری کشور پیرو بخشنامه 51/147594/143818 مورخ 87/9/10

  دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386

دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386

به پیوست دستورالعمل مواد 6 و 8 آئین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 189211/ت34191 هـ مورخ 21/11/1386 هیأت محترم وزیران جهت استحضار و اجراء ابلاغ گردیده که در ادامه به جزئیاتی از این دستور العمل پرداخته می شود:

 

اصلاح آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و اصلاحات بعدی آن 20790مورخ 22/5/79

اصلاح آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و اصلاحات بعدی آن 20790مورخ 22/5/79

رأی و‌حدت‌ رو‌یه درخصوص امتناع از تخلیه و تحویل خانه‌های سازمانی، رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص قطع حقوق و مزایای کارمند در صورت و ‌اصلاح آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی و اصلاحات بعدی آن تصویب شده که در ادامه به جزئیاتی از این موارد پرداخته می شود:

آیین‌نامه اموال دولتی

آیین‌نامه اموال دولتی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1372.4.27 بنا به پیشنهاد شماره 51.1415.557 مورخ 1368.2.12 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (122)‌ قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - آیین‌نامه اموال دولتی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:
 

آیین‌نامه اجرایی ماده (19) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

آیین‌نامه اجرایی ماده (19) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی


وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 14/4/1388 بنا به پیشنهاد شماره 61/6/1/7886 مورخ 23/1/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (19) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب نمودند که در ادامه به جزئیاتی از این قانون پرداخته می شود:

 قانونِ اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  زمینی در مقابل شخص ثالث

قانونِ اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شامل 30 ماده می باشد که در ادامه به جزئیات این قانون پرداخته می شود:

آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.1 بنا به پیشنهاد شماره 103984 مورخ 1382.3.20 وزارت‌ صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه ضوابط‌ فنی واردات خودرو را تصویب نمود که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:
 

 آئین نامه چگونگی از استفاده از خودروهای دولتی سال 1386

آئین نامه چگونگی از استفاده از خودروهای دولتی سال 1386

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3334/14874/51 مورخ 3/9/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـمصوب 1370ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی را تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد موضوع لایحه قانونی مصوب 1358.6.27

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد موضوع لایحه قانونی مصوب 1358.6.27

آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد موضوع لایحه قانونی مصوب 1358.6.27 شامل 17 ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این آیین نامه پرداخته می شود:

 

  لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ‌مصوب 1358.6.27

لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد ‌مصوب 1358.6.27

‌لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 27 شهریور ماه 1358 شامل 8 ماده می باشد که در ادامه به جزئیاتی از این لایحه قانونی پرداخته می شود:

 ‌آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال

‌آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.11.5 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (34) قانون محاسبات عمومی کشور -‌مصوب 1366 - آیین‌نامه موضوع ماده یاد شده را که شامل 23 ماده می باشد، تصویب نمود که در ادامه به جزئیات این آیین نامه پرداخته می شود:

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics