تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون اسراف

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون اسراف

کلمه ی  اسراف به معنای خارج شدن از حدّ اعتدال و تجاوز از حدّ در هر عملی است که انسان انجام می‌دهد. در این مقاله 20 حدیث پیرامون اسراف ارائه شده است.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ 7 حدیث گهر بار اخلاقى

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ 7 حدیث گهر بار اخلاقى

در این مقاله 7حدیث گهربار اخلاقی باموضوع تواضع ، نشانه های تقوا، انسان با انصاف، راستی و رستگاری، عزت علم، سربلندی و قناعت، تواضع تعالی بخش، عبادت اندیشه ارائه شده است.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیث گهربار پیرامون بخل

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیث گهربار پیرامون بخل

بخیل‌ کسی‌ است‌ که‌ حاضر نیست‌ از مال‌، علم‌ و سایر نعمت‌هایی که‌ خدا به‌ او عطا کرده‌، در جایی‌ که‌ عقل‌ و شرع‌ آن‌ را مطلوب‌ می‌داند، انفاق‌ کند و دیگران‌ را از آن‌ نعمت‌ بهره‌ مند سازد.در این مقاله 10 حدیث با موضوع بخل ارائه شده است.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون توکل به خدا

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون توکل به خدا

توکل بر خدا یعنی اعتماد کردن بر خدای تعالی و واگذار کردن کار به او و تسلیم اراده و مشیت او بودن و هیچ گونه اعتماد و تکیه نداشتن و استقلال ندادن به اسباب غیر از حضرت حق تعالی. در این مقاله 16  حدیث پیرامون توکل به خدا ارائه شده است.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون شناخت خدا

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون شناخت خدا

خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسد که درک کند خداوند علت و خالق اوست و او عین نیاز و متعلق به خداوند است.در این مقاله 15 حدیث درباره شناخت خدا ارائه شده است.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار درباره علم و دانش

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار درباره علم و دانش

با علما معاشرت کن

تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاک شود.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ 40 حدیث گهربار پیرامون کار و همت

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ 40 حدیث گهربار پیرامون کار و همت

همت را «گرایش نیرومند به پیشرفت و دست یابی به هدف های والا و کوشش جدی برای دست یابی به هدف های متعالی» معنا کرده اند. در این مقاله 40 حدیث پیرامون کارو همت ارائه شده است.

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون دروغ

احادیث و اندرزهای حکیمانه؛ احادیثی گهربار پیرامون دروغ

دروغ یعنی این که انسان واقعه ای را بیان کند که اتفاق نیفتاده است یا چیزی را ادعا کند که در او نیست.

در این مقاله 5 حدیث پیرامون دروغ ارائه شده است.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics