تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

دیالوگ ماندگار سینما، صداقت و درستکاری 1

دیالوگ ماندگار سینما، صداقت و درستکاری 1

گندم (طناز طباطبایی): من نمی فهمم اینجا چجور مرجع قانونیه؟

دم در شعر و شکلات تو راهرو نقل و نبات تو اتاق کیش و مات!

میدونین این یعنی چی؟ یعنی ظاهر زیبا! باطن خراب ... یعنی تظاهر! یعنی ریا!

دیالوگ ماندگار سینما، صداقت و درستکاری 2

دیالوگ ماندگار سینما، صداقت و درستکاری 2

والـتـر بــروک (آل پــا چـیـنــو): هـر چــی کــه  می بینی و هـر چــی کــه مـی شـنـوی،

 اون چـیــزی نـیـســت کــه بــه نـظــر  می رسه...

دیالوگ ماندگار سینما، صداقت و درستکاری 3

دیالوگ ماندگار سینما، صداقت و درستکاری 3

جاستین: زمین پُر از شرارته ... نیازی نیست براش غصه بخوریم....

هیچ کس دلش براش تنگ نمی شه.

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics