تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی

نام دروس و ضرایب کاردانی به کارشناسی حسابداری

نام دروس و ضرایب کاردانی به کارشناسی حسابداری

در این گرایش ها دانشگاه آزاد اسلامی نیز علاوه بر سایر دانشگاه ها و مؤسسات اموزش عالی دانشجو می پذیرد.

کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

 با توجه به کنکور ورودی دانشگاه های فنی و حرفه ای که توسط سازمان سنجش برگزار می شود و دفترچه راهنمای آزمون، منابع مورد مطالعه دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه های فنی و حرفه ای و کارو دانش به شرح زیر معرفی می شود.

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

منابع کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

با توجه به دروس مورد آزمون و ضرایب آن در در کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری منابع زیر جهت مطالعه دانشجویان دوره کاردانی حسابداری معرفی می گردد.

کنکور کاردانی حسابداری

کنکور کاردانی حسابداری

با توجه به کنکور ورودی دانشگاه های فنی و حرفه ای که توسط سازمان سنجش برگزار می شود و دفترچه راهنمای آزمون، منابع مورد مطالعه دانش آموزان رشته حسابداری در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کارو دانش به شرح زیر معرفی می شود.

 

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics