تبلیغ شماره 1
بازگشت به پورتال مرکزی
نام فایل گروه فایل تعداد دانلود امتیاز
شیوه نامه شناسایی، برکناری و واگذاری دارایی های دولت حسابداری دولتی 78
اصول و ضوابط حسابداری بخش عمومی حسابداری دولتی 66
خلاصه مفاهیم نظری و استاندارد بخش عمومی word حسابداری دولتی 348
نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی)؛ آقای حیاتی- Powerpoint حسابداری دولتی 98
فایل اکسل نمونه صورت های مالی بخش عمومی (آقای حیاتی) حسابداری دولتی 185
نحوه تهیه صورت های مالی عمومی بخش اول (آقای حیاتی) حسابداری دولتی 177
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزرشهای مالی با مقاصد عمومی حسابداری دولتی 172
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، عناصر صورت های مالی حسابداری دولتی 129
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، واحد گزارشگر حسابداری دولتی 121
مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران (بخش خصوصی) حسابداری دولتی 234
مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، اهداف گزارشگری مالی حسابداری دولتی 133
تفاوت ویژگی های اطلاعات استانداردهای ایران بخش خصوص با بخش عمومی (آقای حیاتی) حسابداری دولتی 203
استاندارد حسابداری شماره 1؛ نحوه ارائه صورت های مالی (بخش عمومی) حسابداری دولتی 146
استانذارد حسابداری شماره 2؛ نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورتهای مالی (بخش عمومی) حسابداری دولتی 75
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 3 - درآمد حاصل از عملیات غیرمبادل های (مالیات و انتقالات) حسابداری دولتی 75
استاندارد حسابداری شماره 4 - درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای (بخش عمومی) حسابداری دولتی 110
استاندارد حسابداری شماره 5 - دارایی های ثابت مشهود (بخش عمومی) حسابداری دولتی 126
استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6 - موجودیها حسابداری دولتی 105
مقایسه استاندارد شماره 1 بخش خصوصی و عمومی؛ تهیه کننده: آقای شیبانی حسابداری دولتی 171
حسابداری کمرال، روشی مناسب برای حسابداری بخش عمومی حسابداری دولتی 111

 

 

 

 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

1 2 صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی
Web Analytics